<![CDATA[Opinio Juris - Blogi]]>Wed, 30 Oct 2019 18:57:14 +0200Weebly<![CDATA[Menesty yritysvastuulla!]]>Fri, 25 Oct 2019 15:37:17 GMThttp://opiniojuris.fi/blogi/menesty-yritysvastuullaYhdessä kollegoideni Hanna Liappisin ja Anne Vanhalan kanssa kirjoittamani yritysvastuun käsikirja Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen on nyt julkaistu! Kirjamme on ensimmäinen kattava suomenkielinen teos yritysvastuun perusteista ja kokonaiskuvasta, sen eri osa-alueista ja niiden yhteyksistä sekä sääntelyn merkityksestä.
Yritysvastuu – miksi, mitä ja miten?
Kirja vastaa kysymyksiin miksi yritysvastuu kannattaa, mitä yritysvastuu sisältää ja tarkoittaa sekä miten yritysvastuun integrointi liiketoimintaan toteutetaan käytännössä. Yritysvastuun merkitystä ja käytännön tekemistä konkretisoidaan teoksessa runsailla yritysesimerkeillä eri toimialoilta.

Uskomme, että kirjamme on hyödyllinen työkalu niin yritysjohdolle kuin yritysvastuun ammattilaisillekin. Olemme usein omissa siiloissamme ja yritysvastuu ja vastuullisuus tarkoittaa meille yritysvastuun ammattilaisillekin eri tulokulmia ja painotuksia. Kirjassamme haluamme koota yritysvastuun laajaa kenttää yhteen ja avata näkökulmia niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuunkin osalta. Kirjamme tarjoilee eväitä yritysvastuun ymmärtämiseen ja haltuunottoon kaikenkokoisissa yrityksissä. Kirja soveltuu myös oppikirjaksi.


​Yritysvastuu näkyy tuloksessa

Kannustamme kaikkia yrityksiä tekemään jo vastuulliset toimintansa näkyviksi ja varmistamaan yritystoiminnan vastuullisuus. Miksi? Koska se on yksinkertaisesti positiivisesti tuloksessa näkyvää hyvää liiketoimintaa. Se myös varmistaa suomalaistenkin yritysten pärjäämisen kansainvälisessä kilpailussa. 

​Suomalaisissa yrityksissä on valtavasti hyvää pohjaa rakentaa yritysvastuuta edelleen. Yritysvastuun haltuunotto ei tarkoita suhteettomia panostuksia, vaan esimerkiksi yleinen yritysvastuukartoitus on mahdollista tehdä organisaatiossa erittäin kohtuullisin resurssipanostuksin. Mottomme onkin: Yritysvastuussa kyse ei ole rakettitieteestä vaan ryhtymisestä!

​Jos haluat keskustella enemmän yritysvastuusta, tai vaikka teetättää yrityksen yritysvastuukartoituksen, olemme mielellämme käytettävissä.

Toivotamme antoisia lukuhetkiä kirjamme parissa! Otamme myös mielellämme vastaan palautetta kirjastamme. 

Merja, Hanna ja Anne

Tilaa Menesty Yritysvastuulla – Käsikirja kokonaisuuteen!

(Blogipostaus on hieman muokattu teksti ensin #HavujaPerkele-blogissa julkaistusta postauksesta.)
]]>
<![CDATA[Opas yrityksen ihmisoikeusvastuun ymmärtämiseen]]>Mon, 10 Dec 2018 06:00:45 GMThttp://opiniojuris.fi/blogi/opas-yrityksen-ihmisoikeusvastuun-ymmartamiseenHyvää ihmisoikeuksien päivää tänään 10.12.! Tätä päivää juhlistetaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen hyväksymispäivänä YK:ssa. Tänään 70 vuotta täyttävä julistus on maailman tärkein ihmisoikeusasiakirja. Se määrittää meidän kaikkien oikeuksiamme, myös yritysten ihmisoikeusvastuuta. 
Kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän perusta rakentuu toisen maailmansodan jälkeen perustetun kansainvälisen järjestön – Yhdistyneiden kansakuntien (YK) – peruskirjan kirjauksiin. Vuonna 1945 voimaan tullut YK:n peruskirja on ensimmäinen valtioidenvälinen kansainvälinen asiakirja, jossa viitataan kaikille ihmisille kuuluviin ihmisoikeuksiin. 

YK:n yleiskokous hyväksyi 10.12.1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen konkretisoimaan YK:n peruskirjan yleisiä ihmisoikeusmääräyksiä. Tälle pohjalle rakentuva kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä sisältää nykyisin suuren määrän valtioiden vuosien varrella neuvottelemia kansainvälisiä ihmisoikeusasiakirjoja.


Ihmisoikeudet ovat kansainvälisen oikeuden normeja

Ihmisoikeudet eivät ole mitä tahansa itsellemme haluamaa hyvää tai kivaa. Ne ovat kansainvälisen oikeuden normeja, joiden sisältö määritellään kansainvälisissä ihmisoikeusasiakirjoissa. Ihmisoikeudet sitovat oikeudellisesti valtioita ja suojaavat meitä kaikkia valtaapitävien mielivaltaa vastaan ja velvoittavat valtioita turvaamaan meille normeissa tarkemmin määritellyt oikeudet. Oikeuksien turvaaminen tapahtuu keskeisesti säätämällä kansallista lainsäädäntöä.

Ihmisoikeusnormein suojataan esimerkiksi oikeuksiamme elämään, terveyteen, koulutukseen, oikeudenmukaisiin työoloihin, sananvapauteen ja yksityisyyden suojaan. Ihmisoikeudet ovat demokratian, yhteiskunnallisen vakauden ja ihmisten turvallisuuden keskeisiä rakennuspalikoita. Ihmisoikeuksia turvaavat valtiot tarjoavat myös yritystoiminnalle vakaan, ennustettavan ja turvallisen toimintaympäristön. 

 
Ihmisoikeudet yrityksen sosiaalisen vastuun perustana

Ihmisoikeudet muodostavat yritysvastuun sosiaalisen vastuun perustan. Yritysvastuu määrittyy yrityksiin kohdistuvana odotuksena noudattaa kansallista lainsäädäntöä ja toimia tätä minimitasoa vastuullisemmin yhteiskunnan hyväksi ja ympäristön ja ihmisten suojaamiseksi. Ihmisoikeudet vaikuttavat yritystoimintaan sekä kansallisen lainsäädännön kautta että lakien ylimenevinä yritysvastuun globaaleina kriteereinä. 

Eri valtioiden kansallisen lainsäädännön taustalta löytyy valtioiden hyväksymiä kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja. Esimerkiksi Suomessa työelämälle tärkeiden lakien – mm. työsopimuslain, työturvallisuuslain, tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain – taustalta löytyy Suomea sitovia ihmisoikeusnormeja. Näkyvämmin ihmisoikeudet näyttäytyvät vastuullisen yritystoiminnan odotuksina, kun vastuullisilta yrityksiltä odotetaan nykyisin kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kunnioittavaa toimintaa. Tämä edellyttää yrityksissä ymmärrystä yritystoiminnan ja kansainvälisten ihmisoikeuksien yhteyksistä.


Ihmiset yritystoiminnan ja yritysvastuun ytimessä

Yritystoimintaa ei ole eikä tarvita ilman ihmisiä. Yritykset tekevät tuotteitaan ihmisille, jotka ovat tuotteiden välittömiä tai välillisiä käyttäjiä. Ihmiset ovat välttämättömiä tuotteiden suunnittelu-, tuotanto- ja myyntiprosesseissa. Yritysten sidosryhmiin kuuluvien ihmisten – työntekijöiden, asiakkaiden, lähialueiden asukkaiden jne. – kohtelu on jatkuvasti vahvistuvan yritysvastuukeskustelun ytimessä. Näitä yritystoiminnan keskeisiä sidosryhmiä kannattaa arvostaa ja kohdella hyvin. Se näkyy positiivisesti viivankin alla. 

Vastuullisesta yritystoiminnasta on kovaa vauhtia tulossa ”business as usual”. Vain vastuulliset yritykset tulevat pärjäämään maailmassa, jossa yritystoiminnan odotetaan tuottavan myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia ja perustuvan ihmisten hyvään kohteluun ja ympäristön suojaamiseen – käytännössä tukevan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vaatimuksia.


Julkaisu oppaaksi yrityksille
Yrityksissä vielä opetellaan monitahoisen ja laaja-alaisen yritysvastuun ymmärtämistä ja konkretisointia yritystoiminnassa. Yrityksen ihmisoikeusvastuun ymmärtäminen edellyttää käsitystä kansainvälisistä ihmisoikeuksista, niiden sisällöstä ja merkityksestä, myös ihmisoikeusvastuun linkittymisestä yritysvastuun isoon kuvaan. Tämän ymmärryksen parantamiseksi olen kirjoittanut nettisivuiltani (etusivulta) nyt löytyvän julkaisun ”Yritys menestyy arvostamalla ihmisiä – ihmisoikeudet yritysvastuun ytimessä”.

​​Toivon, että julkaisu auttaa lukijaa hahmottamaan ylätason kansainvälisen oikeuden ihmisoikeusnormien yhteydet ihan jokaisen yrityksen arkiseen toimintaan, myös vakuuttumaan ihmisoikeusvastuun positiivisesta merkityksestä yritystoiminnalle. Lisäksi toivon, että julkaisu osaltaan vie yleisemminkin eteenpäin yritysten ihmisoikeusvastuuta Suomessa ja rohkaisee suomalaisia yrityksiä tuomaan rohkeammin esiin niiden jo olemassa olevaakin ihmisoikeusvastuullista toimintaa.
Nyt kirjoittamani julkaisu on kirjallista jatkoa vuonna 2009 ilmestyneelle ”Yritystoiminta ja ihmisoikeudet”-julkaisulleni, joka oli ensimmäinen Suomessa ao. teemasta kirjoitettu selvitys. Kun ko. selvitys kirjoitettiin valtionhallintoa ja erityisesti Suomen ulkoministeriön tarpeita varten, nyt kirjoittamani julkaisu on suunnattu yrityksille. 

Ihmisoikeusvastuun jalkauttamisen motivointina yrityksille toistan julkaisuni tekstin viimeiset sanat: ”Muista, että vastuullisuus on hyvää bisnestä. Tulevaisuus on vastuullisten yritysten.”

​Voit ladata e-julkaisun nettisivujeni etusivulta.
]]>
<![CDATA[Syrjintä on huonoa bisnestä]]>Thu, 29 Nov 2018 10:58:34 GMThttp://opiniojuris.fi/blogi/syrjinta-on-huonoa-bisnestaKuluneen syksyn aikana julkisuudessa on ollut näkyvästi kaksi työelämän syrjinnän vastaista kampanjaa: EK:n Työ ei syrji -kampanja ja romanien syrjintää esiin nostanut Työnimi-kampanja.
​Syrjintä on lainvastaista ja valtavaa inhimillisen osaamisen ja resurssien hukkaamista. Rekrytoimalla erilaisia ihmisiä rakennetaan kasvualusta uusille ideoille ja innovaatioille. Kansainvälisessä bisneksessä ja asiakaskunnan jatkuvasti Suomessakin moninaistuessa pärjäävät ne yritykset, jotka arvostavat erilaisuutta ja ymmärtävät erilaisten ihmisten asiakastarpeita.
Syrjimättömyys vahvistaa liiketoimintaa. Moninaisuutta heijastava yritysjohto on itsessään iso viesti erilaisten ihmisten arvostamisesta yrityksessä.


Meillä kaikilla on ennakkoluuloja

Ennakkoluulot ja -käsitykset sekä stereotypiat ovat meille ihmisille luontainen tapa jäsentää monimutkaista todellisuutta. Ennakkoluulo on perusteeton ennakkokäsitys ihmisryhmästä tai yksilöstä sukupuolen, iän, etnisyyden, kielen, kansallisuuden tai muun vastaavan henkilöön liittyvän ominaisuuden perusteella. Stereotypiat ovat erilaisiin ihmisiin liitettyjä kaavamaisia, pelkistettyjä ja yleistäviä – usein myös tiedostamattomia – käsityksiä, odotuksia ja oletuksia.

Hämmennyksen tunteminen erilaisia ihmisiä kohdattaessa on siis täysin normaalia. Ongelmallista on, jos vedämme johtopäätöksiä ihmisistä sen pohjalta millaiseen ryhmään heidät yhdistämme, emmekä kohtaa ihmisiä yksilöinä omine henkilökohtaisine taustoineen ja osaamisineen.

Esimerkiksi saatamme ajatella, että kaikki milleniaalit ovat automaattisesti diginatiiveja ja hanskaavat netti- ja digimaailman tuosta vaan ja että ikääntyneet ihmiset ovat puolestaan kömpelöitä tekniikan kanssa. Yleistämme herkästi erilaisiin vähemmistöihin ja maahanmuuttajaryhmiin kuuluvien ihmisten, myös eri sukupuolten, olevan ko. ryhmään liittämiemme mielikuvien mukaisia. Yleistäminen ei tee oikeutta yksilöille.


Ennakkoluuloista syrjintään

Ennakkoluulojemme ja stereotyyppisten ajatustemme tiedostaminen on tärkeää, koska ilman sitä voimme toimia syrjivästi, jopa lainvastaisesti. Syrjinnän kieltoja löytyy lukuisista Suomen lainsäädännön normeista, esimerkiksi perustuslaista, työelämää sääntelevistä laeista, tasa-arvolaista, yhdenvertaisuuslaista ja rikoslaista.

Lainvastaista syrjintää on henkilön toisia huonompi kohtelu hänen henkilökohtaisen ominaisuutensa vuoksi. Seurauksena voi olla hyvityksen maksaminen ja rikoslain syrjintäkieltoja (esim. työsyrjintä) rikottaessa myös sakkoja tai vankeutta.

Kaikenlainen erilainen kohtelu ei ole lainvastaista syrjintää. Joskus on olemassa perusteita kohdella ihmisiä eri tavoin. Esimerkiksi jos elokuvarooli on kirjoitettu naisrooliksi, ei ole miehiä syrjivää valita ko. rooliin nainen, ja lapsia suojataan määrittelemällä rajoituksia lasten työnteolle.

Syrjintäkeskusteluun kuuluu myös puhe koetusta syrjinnästä. Silloin henkilö on kokenut tulleensa muita huonommin kohdelluksi jonkun henkilökohtaisen ominaisuutensa vuoksi, vaikka tilanteessa ei ole välttämättä tapahtunut lainvastaista syrjintää. Tällainenkin syrjintä vaikuttaa merkittävästi ihmisiin.


Syrjimättömyys yritysvastuun ytimessä

Syrjintä – myös lainsäädännön kieltämä syrjintä – on huolestuttavan yleistä työelämässä. Sitä tapahtuu mm. rekrytointitilanteissa, palkkauksessa, lomajärjestelyissä ja etenemismahdollisuuksissa.

Syrjimättömyys on keskeinen osa yrityksen sosiaalista vastuuta, ja se määrittää sosiaalisen vastuun perustan muodostavaa ihmisoikeusvastuuta. Vastuullisissa yrityksissä osataan syrjintälainsäädäntö ja toimitaan tätä minimitasoa paremmin huomioiden myös ihmisten subjektiivisemmat syrjintäkokemukset. Olennaista on varmistaa, etteivät ennakkoluulot ja -asenteet käänny ihmisiä poissulkevaksi syrjinnäksi. Erilaisille ihmisille annetaan tasavertaiset mahdollisuudet.

Syrjimättömyyden varmistaminen kuuluu henkilöstöhallinnon keskeisiin tehtäviin. Koska rekrytointivaiheessa ratkaistaan palkataanko parhaat osaajat, ennakkoasenteiden vaikutusta on mahdollista minimoida anonyymilla rekrytoinnilla. Viikon uutinen on, että Suomen suurin työnantaja – Helsingin kaupunki – on ottamassa sen käyttöön.

Syrjintä on yksinkertaisesti heikkoa henkilöstöhallintoa ja huonoa bisnestä.

(Blogikirjoitus on julkaistu ensin Havuja perkele -blogissa 28.11.2018)
]]>
<![CDATA[YK:n sopimus ihmisoikeuksista yritystoiminnassa neuvoteltavana - yrityksille uusia velvoitteita?]]>Fri, 21 Sep 2018 13:59:09 GMThttp://opiniojuris.fi/blogi/ykn-sopimus-ihmisoikeuksista-yritystoiminnassa-neuvoteltavana-yrityksille-uusia-velvoitteitaYK:ssa neuvotellaan parhaillaan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta. Jos sopimus syntyy, sillä on vaikutuksia yritystenkin vastuisiin. Siksi yrityksissä - sekä johdon että juristien - kannattaa seurata prosessia.
Ecuador ja Etelä-Afrikka tekivät sopimusta koskevan aloitteen YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2014. Tämän vuoden heinäkuussa Ecuador toimitti valtioille sopimusluonnoksen, jota käsitellään hallitusten välisessä työryhmässä lokakuussa. Suomen ulkoministeriö pyysi elokuun loppuun mennessä eri tahoilta, ml. allekirjoittaneelta, lausuntoja luonnostekstistä.

Esitetty luonnos on aika sekava ja siinä on epätarkkuuksia esimerkiksi vastuusuhteiden ja terminologian osalta. Teksti kaipaa vielä paljon 'jumppaa' ennen kuin siitä saadaan kelpo kansainvälinen sopimus, joka veisi aidosti kansainvälisen oikeuden sääntelyä eteenpäin ja vahvistaisi ihmisten parempaa suojaamista yritystoiminnassa. Erityisesti valtioiden rooli ja ensisijainen vastuu ihmisoikeuksien turvaajana kaipaavat täsmentämistä. Mahdollisen sopimuksen tulee myös huomioida vuonna 2011 YK:ssa hyväksytyt yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet.

Sopimushankkeessa on nähtävissä huoli yritysten vallan kasvusta suhteessa valtioihin. Globalisoituneessa maailmassa suurilla monikansallisilla yhtiöillä on enemmän valtaa kuin useimmilla valtioillaValtiot voivat joutua tilanteeseen, jossa ne ovat kansantalouden näkökulmasta kokeneet välttämättömäksi sitoutua niille epäedullisiin investointisopimuksiin monikansallisten yhtiöiden kanssa. Esimerkiksi Etelä-Afrikan kansainvälisen kaivosyhtiön kanssa tekemä sopimus on rajoittanut valtion mahdollisuuksia tehdä kansallisia lainsäädäntöratkaisuja Apartheid-järjestelmän marginaaliin sysäämän ei-valkoisen väestönosan olosuhteiden parantamiseksi. Tällaiset sopimukset ovat kestämättömiä ihmisoikeuksien näkökulmasta.


Yritysten oikeudellinen ‘pelikenttä’ määrittyy kansallisesti

Itse näen kansainvälisen oikeuden sääntelykentällä olevan tilaa hyvälle yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevalle sopimukselle. Jos sopimus joskus syntyy ja tulee voimaan, kansainvälisen oikeuden sopimuksena sen välitön oikeudellinen sitovuus ulottuu valtioihin. Yrityksille sopimuksen merkitys tulee näyttäytymään kansallisten oikeusjärjestelmien kautta, kun sopimukseen sitoutuneet valtiot säätävät kansallista lainsäädäntöä ja ryhtyvät muihinkin kansallisiin toimiin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. 

Koska yritystoimintaan liittyvillä kansainvälisillä sopimuksilla on vaikutuksia yrityksiin, yritysten on syytä seurata käynnissä olevaa sopimusprosessia. Sopimuksen sisältöön yritykset voivat vaikuttaa erityisesti yritysten edunvalvontajärjestöjen (mm. EK, Suomen Yrittäjät ja yritysten kansainväliset yhteistyötahot) kautta. 

Ihmisoikeuksiin liittyvän yritysvastuutyön fokus on kuitenkin edelleen syytä pitää yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa YK:n ohjaavissa periaatteissa. Periaatteet määrittävät yritysten ihmisoikeusvastuun globaalin standardin ja auttavat täsmentämään vastuuta konkreettisessa yritystoiminnassa. Yritysjohdon tehtävä on viestiä yrityksen sitoutumisesta ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Jos ihmisoikeudet on integroitu yritystoimintaan YK:n ohjaavien periaatteiden viitoittamasti, yritys on jo viritetty vastaamaan mahdollisen uuden sopimuksen yrityksille tuomiin vastuisiin.

(Blogikirjoitus on julkaistu ensin Havuja perkele -blogissa 19.9.2018)
]]>
<![CDATA[IHMISKAUPPAA JA PAKKOTYÖTÄ SUOMESSA]]>Sun, 20 May 2018 17:29:46 GMThttp://opiniojuris.fi/blogi/ihmiskauppaa-ja-pakkotyota-suomessaJos olet luullut, ettei Suomessa ole kaikkein vakavimpia ihmisoikeusongelmia, ml. äärimmäistä työvoiman hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa, on korkea aika tilannepäivittää tämä käsitys.
Orjuus ja orjakauppa olivat vielä aivan lähihistoriaan asti monissa maissa laillinen keino hankkia työvoimaa ilman palkkakustannuksia. Historiankirjoista – ja elokuvistakin – monet muistanevat ainakin transatlantisen orjakaupan ja afrikkalaisten orjuuttamisen mm. USA:n puuvillapelloilla. Orjakauppa ja orjien käyttö hyödyttivät monien maiden yrittäjiä ja bisnestä sekä laajasti kansantaloutta.
Valtiot reagoivat ensimmäisen kerran kansainvälisellä tasolla orjakauppaan 1800-luvun alussa, kun Napoleonin kukistaneet eurooppalaiset valtiot kokoontuivat sopimaan yhteisistä kansainvälisistä pelisäännöistä ns. Wienin kongressiin (1814-1815). Tällöin valtiot hyväksyivät myös orjakaupan kieltäviä kansainvälisiä velvoitteita.

Laajemmin orjakaupan ja orjuuden, myös pakollisen työn (pakkotyö), kieltoja kirjattiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen perustetun kansainvälisen työjärjestö ILO:n asiakirjoihin. Ko. kysymykset on sisällytetty myös toisen maailmansodan jälkeen perustetun YK:n keskeisiin ihmisoikeusinstrumentteihin. Orjakaupan, orjuuden ja pakkotyön kiellot ovat kansainvälisesti suojattujen ihmisoikeuksien ytimessä.


Modernia orjuutta, pakkotyötä ja orjakauppaa

Orjuus ja pakkotyö eivät ole kadonneet maailmasta, ne ovat vain osin muuttaneet muotoaan. YK:n arvion mukaan näissä vakavissa ihmisoikeusilmiöissä uhriutuu vuosittain kymmeniä miljoonia ihmisiä.

Orjakauppa ei nykyisin näyttäydy historiasta tuttuna kahlittujen ihmisten kauppana, vaan se on saanut näkymättömämpiä muotoja. Nykyisin puhutaan ihmiskaupasta (trafficking in human beings) modernina orjakauppana. Historiallisen orjakaupan tapaan siinäkin ihmisiä käsitellään kauppatavaroina. Ihmiskaupan uhrit päätyvät yleisimmin hyväksikäytettäviksi työvoimana tai seksibisneksessä.

Koska orjuus, pakkotyö ja ihmiskauppa kuuluvat vakavimpiin ihmisoikeusloukkauksiin, ja koska valtioilla on velvoite varmistaa, etteivät ihmiset joudu hyväksikäytön uhreiksi, valtiot ovat puuttuneet näihin ilmiöihin myös rikosoikeuden keinoin.

Suomen rikoslakiin kirjattiin ihmiskaupparikosta koskevat kriminalisoinnit vuonna 2004. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on määritelty ns. kansalliseksi ihmiskaupparaportoijaksi, jonka tehtävänä on seurata ihmiskauppailmiötä Suomessa. Valtuutetun nettisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa ihmiskaupasta, ml. ihmiskaupan määritelmä ja tietoa suomalaisista ihmiskauppatapauksista.

Orjuuden ja pakkotyön käsitteet ei ole sellaisenaan siirtyneet Suomea sitovista kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista näkyvästi Suomen rikoslakiin, vaan relevantteja rikosnimikkeitä ovat esimerkiksi kiskonnantapainen työsyrjintä, työsyrjintä, kiskonta tai törkeä kiskonta.


Tuomioita, yritysvastuuta ja riskitoimialoja

Suomessa on langetettu rikoksentekijöille tuomioita työperäisestä hyväksikäytöstä erilaisten rikosnimikkeiden, myös ihmiskaupan perusteella. Esimerkiksi vuoden 2018 alussa Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi marja-alan yrittäjän thaimaalaisten poimijoiden ihmiskaupasta.

Ihmisten vakavat hyväksikäyttötilanteet tulevat yrityksille laajemminkin merkityksellisiksi yritysvastuun kautta. Vastuullinen yritys ei tietenkään itse hyväksikäytä ihmisiä. Lisäksi se kiinnittää huomiota myös hankintaketjuissaan olevien yritysten toimintaan.

Euroopan kriminaalipoliittinen instituutti (HEUNI) on tuottanut tärkeää tutkimustietoa työvoiman hyväksikäytöstä ja ihmiskaupasta Suomessa. HEUNI julkaisi 23.4.2018 yrityksille ja työnantajille suunnatun oppaan työvoiman hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan liittyvään riskienhallintaan ja ennaltaehkäisyyn erityisesti alihankintaketjuissa.

HEUNI:n oppaan mukaan vakavaa työvoiman hyväksikäyttöä ilmenee erityisesti tietyillä riskitoimialoilla, ml. siivous-, ravintola-, rakennus-, maatalous- ja marjanpoiminta-aloilla. Toimialoille on tyypillistä laaja alihankkijoiden käyttö. Riskejä lisäävät pitkät alihankintaketjut. Erityisesti ulkomaalaistaustaiset ja vähän koulutetut ihmiset voivat joutua hyväksikäytön uhreiksi.

Iso suositus tutustua HEUNI:n oppaaseen, joka tarjoaa konkreettisia välineitä tunnistaa vakavia työvoiman hyväksikäytön muotoja ja riskejä Suomessa. Opas toimii osaltaan tärkeänä muistutuksena siitä, että Suomi ei ole ihmisoikeuksien lintukoto, vaan meilläkin ihmiset voivat joutua äärimmäisen hyväksikäytön uhreiksi. Yritykset tuppaavat näkemään näitä ongelmia lähinnä Suomen ulkopuolella olevissa hankintaketjuissaan. Yritysvastuun ja riskienhallinnan näkökulmasta on kuitenkin välttämätöntä suunnata kriittinen katse myös Suomessa tehtävään hankintaan.

(Blogikirjoitus on julkaistu aiemmin toukokuussa Havuja perkele -blogissa.)
]]>
<![CDATA[Yritysvastuun viestintä – raporttijargonista tunteiden liikuttamiseen]]>Fri, 30 Mar 2018 08:15:25 GMThttp://opiniojuris.fi/blogi/yritysvastuun-viestinta-raporttijargonista-tunteiden-liikuttamiseen​Kevät on perinteisesti aikaa, jolloin yrityksistä pukataan ulos erilaisia raportteja edellisen kalenterivuoden tekemisistä ja tuloksista. ’Raporttiputkesta’ tulee vuosiraportteja, talousraportteja, vastuullisuusraportteja jne. ja raporttien erilaisia yhdistelmiä.
Yritysten raportit ovat puhetta ja viestintää yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, erityisesti sijoittajille ja muille tahoille, jotka seuraavat yrityksen talouden tunnuslukuja, yritystoiminnan muuta kehittymistä ja vastuullisuutta. Graafeilla ja ’oikeilla’ termeillä osoitetaan samoihin kysymyksiin vihkiytyneille, että ollaan kartalla ja osataan asiat.

Vastuullisuudestaan raportoivan yrityksen tulee osata mainita tiettyjä avaintermejä. Esimerkiksi sosiaalisesta vastuusta raportoitaessa on nykyisin muistettava mainita ”ihmisoikeudet”. Jos yritys on liittynyt YK:n Global Compact -aloitteeseen, se tietenkin nostetaan esiin. Aikaansa seuraava yritys noteeraa sekä YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet että YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs).

Vastuullisuustyössään edistynyt yritys osoittaa, että yrityksessä ymmärretään myös erilaisten kysymysten (taloudellinen, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu) keskinäisyhteydet. Jos vastuullisuus on jo integroitu liiketoiminnan ytimeen, asiasta kannattaa pitää isosti ääntä. Silloin yritys on vienyt vastuullisuustyön oikealle tasolle.


Yritysvastuupuhetta myös ilman jargonia

Yrityksen pitää osata sanoittaa vastuullisuuttaan edellä viitattuun tapaan tietyille talon ulkopuolisille kohderyhmille. Lisäksi yrityksellä on tärkeitä sidosryhmiä, joille tulee puhua samoista asioita toisella tavalla. Esimerkiksi kun yrityksen arkisista henkilöstökysymyksistä raportoidaan virallisraporteissa mm. ihmisoikeuskielellä, talon sisällä omalle henkilöstölle puhutaan jokaisen työntekijän ymmärtämillä käsitteillä. Puhutaan tapaturmien estämisestä, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojaamisesta, hyvästä työilmapiiristä, työssä jaksamisesta, syrjimättömyydestä, samanlaisista mahdollisuuksista, häirinnän nollatoleranssista, työn ja perheen yhteensovittamisesta jne.

Jos yritys toimii kuluttaja-asiakaspinnassa, se ei viesti sosiaalisesta vastuustaan myöskään ko. asiakaspintaan ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen tavoitteiden käsitteillä, vaan ihmisiä suoraan puhuttelevalla tavalla. Esimerkiksi niin, että yritys kertoo arvostavansa ihmisiä ja täsmentää tämän tarkoittavan asiakkaiden oikeuksien, terveyden, turvallisuuden, yksityisyyden suojan jne. varmistamista. Tämä puhe lunastetaan konkreettisissa asiakaskohtaamisissa myönteisinä asiakaskokemuksina.

Yrityksen toimiessa B-to-B-asiakaspinnassa vastuullisuuspuheessa on hyvä huomioida hieman erilaiset kohderyhmät. Pienemmille asiakasyrityksille vastuullisuusjargon ei välttämättä avaudu. Sitä vastoin suuremmille yrityksille pitää jo osata puhua vastuullisuuden ’ammattitermein’. Osaavalla ja aidosti liiketoimintaan kiinnittyvällä vastuullisuusviestinnällä avataan ja varmistetaan nykyisin liiketoimintamahdollisuuksia.


Yritysvastuun pitää myös liikuttaa tunteita

Yritysten vastuullisuuspuhe – usein myös yritysten nettisivuilla – näyttäisi olevan suunnattu erityisesti niille yrityksen ulkoisille sidosryhmille, jotka seuraavat vastuullisuutta ja ymmärtävät vastuullisuusjargonia. Vastuullisuuspuhe harvemmin puhuttelee työntekijöitä ja tavallisia kuluttajia, vaikka ne ovat monien yritysten tärkeimmät tulokseen vaikuttavat sidosryhmät. Näissä sidosryhmäpinnoissa tarvitaan jargonista riisuttua, tunteitakin liikuttavaa ja tietenkin myös aidosti vastuulliseen tekemiseen ankkuroituvaa puhetta.

Suomessa alkaa vähitellen näkyä mainioita yritysesimerkkejä asiakkaille ja työntekijöille räätälöidystä vastuullisuuspuheesta. Yritysten kannattaa vahvistaa vastuullisuuspuhettaan juurikin näihin suuntiin, sillä vastuullisuusodotukset kasvavat jatkuvasti. Kysymys on yksinkertaisesti asiakkaiden ja parhaiden työntekijöiden saamisesta, käytännössä bisneksen varmistamisesta.

Suomalaisyrityksillä on vielä paljon oppimista niiden jo olemassa olevan vastuullisen toiminnan sanoittamisessa. Globaaleilla huomiotaloudenkin markkinoilla on yksinkertaisesti pidettävä itsestään ääntä. Teot ovat tärkeitä ja kaiken perusta, mutta ne eivät yksin riitä puhumaan puolestaan. Vastuullisuus on tehtävä näkyväksi.

​ 
Yritysjohto kuljettajan paikalla

On aidosti taitolaji sanoittaa yritysvastuun kysymyksiä ymmärrettävästi ja uskottavasti eri sidosryhmille. Toivottavasti missään yrityksessä vastuullisuustyö ei ole enää vain yrityksen viestinnän tehtävä (kuten takavuosina usein tapasi olla). Viestinnällä on tietysti edelleen keskeinen rooli yrityksen tekojen sanoittamisessa eri sidosryhmille niiden ymmärtämällä kielellä.

Yritysvastuun jalkauttaminen ja vastuusta viestiminen on todellista tiimityötä. Yrityksen eri funktioiden avainhenkilöiden on ymmärrettävä vastuullisuuden linkittyminen johtamansa funktion toimintoihin ja osattava nähdä yhteydet ylätason vastuullisuuskielen ja yrityksen arkisen tekemisen välillä. Isompiin yrityksiin palkattujen erityisten yritysvastuuasiantuntijoiden keskeinen tehtävä on toimia ’kapellimestarina’ ja ’unilukkarina’ ja varmistaa, että eri funktioiden johto osaa konkretisoida vastuullisuusasiat toiminta-alueellaan. Jokainen funktio viestii omalla tekemisellään yrityksen vastuullisuudesta.

Koska vain ydinliiketoimintaan integroitunut vastuullisuus on uskottavaa yritysvastuuta, yrityksen johdolla on avainrooli. Johdon tehtävänä on varmistaa vastuullisuuden toteutuminen läpi organisaation. Vastuullisuuden arvojen takana seisova yritysjohto tekee omilla sanoillaan ja teoillaan joka päivä todeksi yrityksen vastuullisuutta. Huomiotalouden julkisuuden valokeilassa on vielä reilusti tilaa yritysjohtajille, jotka puhuvat näkyvästi yritysvastuun keskeisistä arvoista – aidosta ihmisistä ja ympäristöstä välittämisestä. Ilman yritysvastuujargonia ja tunteisiinkin vedoten.
]]>
<![CDATA[Anonyymit ilmoituskanavat kunniaan!]]>Wed, 28 Feb 2018 08:13:05 GMThttp://opiniojuris.fi/blogi/anonyymit-ilmoituskanavat-kunniaan​Työpaikkojen ja koulujen toimintakulttuurit ja asiattomaan käytökseen puuttumattomuus ovat ryöpsähtäneet aktiiviseen keskusteluun Suomessa. #MeToo-kampanjan vauhdittamana keskustelu on koskenut näkyvästi seksuaalista häirintää ja ahdistelua. On tervetullutta ja tärkeää, että julkisuudessa on alettu käsitellä laajemminkin häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua.
Mediassa on puitu opettajien – mukaan lukien yliopistoprofessoreiden – epäasiallista käytöstä opiskelijoita kohtaan. Kun laineet ovat lyöneet korkealla erityisesti kulttuurialalla, olemme voineet lukea myös alaisiaan työpaikoilla kiusaavista päälliköistä. Ei sekään ole tavatonta, että henkilö joutuu työ- tai opiskelukaverinsa, asiakkaansa, mahdollisesti jopa oman alaisensa asiattoman käytöksen kohteeksi.

Itse organisaatioiden johdon suulla julistetaan yleensä nollatoleranssia erilaista epäasiallista käytöstä kohtaan. Nollatoleranssikirjaukset löytyvät usein organisaatioiden kirjoitetuista toimintatapaohjeista. Paperilla asiat hyvin, mutta työn ja opiskelun arjessa mättää. Joku yhtälössä ei toimi.

Yksi tulppa löytyy organisaatioiden ilmoitusjärjestelmistä. Kenties kanavaa ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta ei edes ole. Jos kanavia on, yleensä niissä edellytetään ilmoittajan tekevän ilmoituksen omalla nimellään. On voitu jopa linjata, ettei nimettöminä tehtyihin ilmoituksiin edes reagoida.

Omalla nimellä aktivoitavat ilmoitusprosessit eivät huomioi sitä, että epäasiallisen kohtelun kohteena oleva henkilö saattaa olla tilanteessa, jossa hän ei aidosti uskalla nostaa asiaa esiin. Näin voi olla, jos epäasiallinen käytös tulee omalta päälliköltä. Tai opettajalta. Tai ylipäätään henkilöltä, joka on kohteeseen nähden jonkinlaisessa valta-asemassa. Pidäkkeitä tehdä ilmoituksia omalla nimellä on varmasti muissakin henkilösuhteissa.

Jokainen itsesuojeluun taipuvainen pidättäytyy tekemästä ilmoitusta, jos ei ole varmuutta siitä, ettei ilmoitus johda entistä sietämättömämpään tilanteeseen. Pelko ilmoitusta seuraavista negatiivisista reaktioista tuntuu olevan aika yleinen. Ilmoituksia ei myöskään tehdä, jos niillä ei uskota olevan vaikutusta.

Organisaatioihin luodut järjestelmät epäasialliseen käytökseen puuttumiseksi eivät toimi, jos niihin ei luoteta. Tällöin prosessit eivät palvele käytännössä minkäänlaisia nollatoleranssitavoitteita.


Toimivat ilmoituskanavat tuottavat hyödyllistä tietoa

Usein kuulee sanottavan, että ilmoituksia ei voi tai sovi tehdä anonyymisti. Perusteluksi esitetään tarve tietää tekijä ja epäasiallisen kohtelun kohde. Ehkä ydinongelma onkin juuri tässä – tarrautuminen ajatukseen, että on aina nimettävä syylliset ja uhrit.

Henkilöiden identifioimisen tarve on ymmärrettävä tilanteissa, joissa perätään lainsäädännön mahdollistamia seuraamuksia, esimerkiksi korvauksia tai sanktioita häirinnästä tai ahdistelusta. Oma käsitykseni on, että todellisuudessa ihmiset eivät useinkaan kaipaa oikeudellisia seuraamuksia vaan haluavat vain asiattoman käytöksen loppumista. Tätä tavoitetta palvelevat hyvin, ehkä jopa parhaiten anonyymit ilmoituskanavat.

Matalan kynnyksen ilmoituskanavat, joihin voi tehdä ilmoituksia paljastamatta omaa henkilöllisyyttään ja joiden olemassaolosta organisaation jäsenet ovat tietoisia parhaimmillaan ’syöttävät’ organisaation johdolle tärkeää tietoa organisaation toimintakulttuurista ja hyvää toimintakulttuuria rapauttavasta käytöksestä. Anonyymien kanavien kautta saadaan tietoa juurikin niistä pinnan alla olevista, ääneen lausumattomista ongelmista, jotka käytännössä ylläpitävät ihmisten pahoinvointia työ- ja opiskeluyhteisöissä.

 
Kanavat oikeudellisten velvoitteiden, vastuullisuuden ja tulosten tukena

Suomen lainsäädäntö edellyttää muiden muassa työ- ja opiskeluorganisaatioilta puuttumista häirintään ja muuhun epäasialliseen kohteluun. Esimerkiksi tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki ja työturvallisuuslaki asettavat organisaatioille aktiivisia toimintavelvoitteita puuttua epäasialliseen kohteluun ja estää sitä. Hyvin toimivat matalan kynnyksen ilmoituskanavat osaltaan tukevat näiden oikeudellisten velvoitteiden toteuttamista.

Organisaation ongelmista tietoa tuottavat ilmoituskanavat tukevat myös organisaation aitoa, lainsäädännön vaatimusten yli menevää vastuullisuutta. Yritysten osalta kysymys on yritysvastuusta.

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen organisaatioissa on kaikkien intresseissä. Lähtökohtana ovat organisaation selkeät nollatoleranssilinjaukset, joiden tueksi tarvitaan tehokkaasti tietoa välittävät ilmoituskanavat ja organisaation johdon päättäväiset toimet kaikenlaisen asiattoman käytöksen poiskitkemiseksi. Epäkohtia ennaltaehkäisevillä ja ongelmiin puuttuvilla linjauksilla ja toimivilla prosesseilla organisaation johto viestittää, että se välittää ihmisistä ja heidän hyvinvoinnista. Lopputuloksena meillä on hyvinvoivempia ihmisiä ja toimivampia, myös tuottavampia, organisaatioita.
]]>
<![CDATA[#MeToo - kohti parempaa työkulttuuria]]>Thu, 28 Dec 2017 22:00:00 GMThttp://opiniojuris.fi/blogi/metoo-kohti-parempaa-tyokulttuuriaNäkyvimmät laineet seksuaalisen häirinnän ympärillä ovat lyöneet USA:ssa, missä häiritsijöiden nimeäminen julkisuudessa on johtanut useiden henkilöiden eroamisiin tehtävistään ja jo sovittujen töiden peruuntumiseen. Kun Ruotsissakin keskustelu on käynyt suhteellisen kuumana, Suomessa ollaan oltu pidättyväisempiä.

#MeToo’n inspiroimina Suomessa on syntynyt somekampanjoita mm. hastageillä #dammenbrister, #memyös ja #milläoikeudella. Eduskunta keskusteli seksuaalisesta häirinnästä kansanedustaja Tuula Haataisen aloitteesta 12.12. Puheenvuoroissa oltiin varsin yksituumaisia ongelman laajuudesta ja siihen puuttumisen tärkeydestä. Tunnustettiin että omassa talossakin on petrattavaa.
Oikeusministeri Antti Häkkänen nosti asiaa tikunnokkaan #häirinnästävapaa-kampanjalla. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, työministeri Jari Lindström ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila kutsuivat työmarkkinajärjestöt ja muita sidosryhmiä keskustelemaan ongelmasta 18.12. Media on antanut näkyvästi tilaa häirintäteemalle – välillä tosin flirttikeskusteluun lipsuen.

#MeToo-kampanjan aktivoimien keskustelujen merkitys tiivistyy seksuaalisen häirinnän ympärillä olleen hiljaisuuden murtamiseen. Kampanjat ovat antaneet äänen häirinnän uhreille. Häirintä on pesiytynyt ja voinut hyvin puuttumattomuuden kulttuurissa, jossa uhrit ovat hiljaa sietäneet sopimatonta käytöstä. Työpaikkojen hierarkiat, pätkätyöläisyys ja erilaiset valta-asetelmat ovat vaientaneet uhrit kestämään seksuaalista häirintää. Uhreja syyllistävä kulttuuri on osaltaan nostanut uhrien kynnystä viedä asiaa eteenpäin. Keskustelu on havahduttanut siihenkin, että seksuaalisen häirinnän yleisyydestä tarvitaan lisää tietoa ja selvityksiä.

Lainsäädäntö kaipaa päivittämistä

​Suomessa seksuaalista häirintää koskeva keskeinen lainsäädäntö kiertyy tasa-arvolain, työturvallisuuslain ja rikoslain ympärille. Tasa-arvolaki velvoittaa jokaista työnantajaa edistämään tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, ml. estämään häirintää ja puuttumaan siihen aktiivisin toimin. Tasa-arvolain kieltämällä seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ”sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri”.

Työturvallisuuslain häirintää koskevat määräykset viittaavat turvallisuudelle tai terveydelle haitalliseen tai vaaraa aiheuttavaan häirintään sisältäen sekä työnantajan että työntekijöiden velvoitteita. Rikoslaki kriminalisoi fyysistä koskettelua sisältävän seksuaalisen ahdistelun. Rikoslaissa on omat rikosnimikkeet vakavammista seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkauksista (ml. raiskaus, pakottaminen seksuaaliseen tekoon ja seksuaalinen hyväksikäyttö).

Julkisessa keskustelussa on viitattu olemassa olevan lainsäädännön riittävyyteen ja ongelmien olemiseen lähinnä lakien toimeenpanossa. Huomio pitää paikkaansa ainakin siltä osin, että lainsäädännön sisältämät työnantajaa koskevat aktiiviset toimintavelvoitteet häirintään puuttumiseksi ovat jääneet puolitiehen monilla työpaikoilla. Tällaisissa tilanteissa olemassa olevan lainsäädännön toimeenpanon tehostamisella päästään asiassa eteenpäin.

Lainsäädäntökin kaipaa kokonaisvaltaista tarkastelua ja päivittämistä. Vuonna 2014 rikoslakiin kirjattu seksuaalinen ahdistelu typistettiin koskemaan vain fyysistä ahdistelua. Rikoslaissa olisi syytä tunnustaa myös ei-fyysisen ahdistelun merkitys ja moitittavuus. Lainsäädännön kokonaistarkastelun tarvetta lisäävät Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet. Vuonna 2015 Suomi liittyi Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan yleissopimukseen (nk. Istanbulin sopimus), jossa on nimenomaisia määräyksiä seksuaalisesta häirinnästä sekä valtion velvoitteista säätää konkreettista lainsäädäntöä ja linjata käytäntöjä sopimusvelvoitteiden mukaisiksi. Istanbulin sopimus osaltaan korostaa seksuaalista häirintää osana naisiin kohdistuvan väkivallan laajaa ongelmaa.

Seksuaalinen häirintä on yritysvastuukysymys

Seksuaalinen häirintä vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin, turvallisuuteen ja terveyteen. Kysymys on siten aivan keskeisestä HR-teemasta. Yrityksen näkökulmasta seksuaalinen häirintä on tehokkuuteen ja tuottavuuteen liittyvä taloudellinen kysymys. Työpaikka, jossa on työntekoa häiritsevää käytöstä ja jossa häirintä johtaa poissaoloihin, jopa sairastumiseen, ei luonnollisestikaan toimi optimaalisesti.

Yritysvastuun määrittyessä sekä lakien noudattamiseksi että lakien vaatimustasoa pidemmälle meneväksi toiminnaksi, vastuullinen yritys huolehtii sekä lakisääteisistä velvoitteistaan että varmistaa nollatoleranssin häirintään yrityksen omissa toimintatapaohjeissa ja konkreettisessa toiminnassa. Usein ongelmana on, että yrityksissä häirinnän julistaminen kielletyksi tapaa jäämään ylätason arvopuheeksi ilman aitoa jalkautumista työyhteisön arkeen. Henkilöstökyselyihin on tärkeä täsmentää kysymyksiä, jotka auttavat kartoittamaan seksuaalisen häirinnän tilaa yrityksessä. Yritysten ilmoituskanavat ja muut prosessit tulee virittää havaitsemaan seksuaaliseen häirintään liittyviä työyhteisön ongelmia. Anonyymit ilmoituskanavat ovat tärkeä keino kerätä matalalla kynnyksellä tietoa yrityksen toimintakulttuurista. 

Kaikkien vastuu

Häirintään puuttumisessa ja häirinnän poistamisessa kaikilla toimijoilla on oma roolinsa ja vastuunsa. Lainsäätäjän ja julkisen vallan tulee huolehtia lainsäädäntö ja lainsäädännön soveltamisohjeistukset ja muut julkiset linjaukset kuntoon. Julkisen vallan vastuulla on huolehtia lainsäädännön toimeenpanon valvonnasta ja tämän valvontatyön riittävästä resursoinnista. Työpaikoilla varmistetaan ’perälautana’ lainsäädännön noudattaminen ja huolehditaan käytännössä, että organisaation toimintakulttuuri ei mahdollista häirintää. Työmarkkinajärjestöt toivottavasti ottavat häirinnästä vapaiden työpaikkojen varmistamisen aktiivisesti ajettavaksi asiakseen. Meidän jokaisen rooli työyhteisöissämme on kunnioittaa toisia ihmisiä ja heidän oikeuksiaan.

#MeToo-kampanja on osaltaan osoittanut, että työyhteisöissä tarvitaan yleistä keskustelua asiallisesta, toiset huomioivasta käytöksestä ja työpaikan yhteisistä pelisäännöistä, myös eri käsitteistä. Työntekijät tulee aidosti osallistaa häirinnän kieltävien arvojen jalkauttamiseen.

Motivaatiotekijöiden pitäisi ainakin olla kohdillaan: kaikenlaisen häirinnän kitkeminen on kaikkien etu.
]]>
<![CDATA[Yritysvastuu on vastuuta ihmisistä]]>Mon, 30 Oct 2017 22:00:00 GMThttp://opiniojuris.fi/blogi/yritysvastuu-on-vastuuta-ihmisista​Kuluvan syksyn aikana FIBS järjesti vuonna 2014 pilotoidun ja nyt neljännen kerran toteutetun yleisen ihmisoikeusvalmennuksen, joka on rakennettu YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeville ohjaaville periaatteille. Roolini valmennusten pääkouluttajana on tarjonnut mahdollisuuden nähdä miten ihmisoikeuskysymykset osana yritysvastuuta etenevät Suomessa. Ymmärrys ihmisoikeuksien merkityksestä yritystoiminnassa on selvästi vahvistunut erityisesti suuremmissa yrityksissä. Pienemmät yritykset tarvitsevat vielä herättelyä asiassa.
Ihmisoikeudet ja yritysvastuu -check list

Tiivistän seuraavaan keskeisiä FIBSin ihmisoikeusvalmennuksessa esiin nostettuja huomioita ihmisoikeuksiin liittyvän yritysvastuun konkretisoimiseksi yrityksissä:

  • Yrityksen arvojen ja yritysjohdon merkitys: Yritysvastuu näkyy vastuullisen yrityksen julkisesti viestitetyissä arvoissa ja yrityksen konkreettisessa toiminnassa. Yritysvastuu ei ole uskottavaa ilman yritysjohdon selkeää ja aitoa sitoutumista yritysvastuuseen ja sen eri osa-alueisiin. Yritysvastuu on keskeinen osa vastuullisen yrityksen johdon agendaa, jotta yritysjohto voi varmistaa yritysvastuun integroitumisen osaksi yrityksen ydinliiketoimintaa. Yritysjohto ohjaa riittävät resurssit yrityksen yritysvastuutyöhön.
  • Ihmisoikeudet ovat merkityksellisiä myös Suomessa: Suomessa on tavattu yleisemminkin ajatella, että ihmisoikeudet koskevat lähinnä ihmisiä Suomen ulkopuolella, varsinkin kehitys- ja kehittyvissä maissa. Ihmisoikeudet antavat suojaa kaikille meille Suomessakin asuville ihmisille. Suomi on sitoutunut suureen määrään kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja, jotka on muunnettu osaksi Suomen oikeusjärjestelmää. Tässä muuntoprosessissa ihmisoikeuskieli ’katoaa’, emmekä kansallisesti enää puhu ihmisoikeuksista, vaan esimerkiksi perusoikeuksista ja työelämää sääntelevistä ja syrjinnän kieltävistä laeista.
  • Ihmisoikeuskysymykset liittyvät yritysten arkeen: Yritysten oikeusnormatiivinen toimintakenttä määrittyy jokaisessa maassa kyseisen maan kansallisten lakien mukaan. Yritystoimintaa sääntelevillä kansallisilla laeilla ja yritysten arkisilla asioilla on yhteyksiä ihmisoikeuskysymyksiin. Työpaikan työturvallisuuskysymykset liittyvät oikeus elämään ja oikeus terveyteen -tyyppisiin ihmisoikeusnormeihin. Syrjimättömyys työhönotossa, työpaikalla ja asiakaspalvelussa linkittyy ihmisoikeuksia läpileikkaaviin tasavertaisuuden ja syrjintäkiellon periaatteisiin. Häirinnän kitkeminen liittyy ihmisoikeuskysymyksiin. Keväällä 2018 voimaan tulevan EU:n tietosuojasääntelyn ytimessä on ihmisoikeutenakin turvattu yksityisyyden suoja. Ja niin edelleen.
  • YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet välineenä: YK:n ohjaavat periaatteet ovat paras väline ihmisoikeuksiin liittyvän yritysvastuun konkretisoimiseksi. Periaatteet toimivat välineenä kaikenlaisille ja -kokoisille yrityksille kaikkialla ja määrittelevät yritysten ihmisoikeusvastuun globaalin standardin. ”Do no harm” on yrityksiltä edellytetty minimi.
  • Ihmisoikeusosaamisen varmistaminen: Ihmisoikeudet ovat kansainvälisen oikeuden normeja, joiden avulla arvioidaan yritysten ihmisoikeuksiin liittyvää vastuullisuutta (”benchmarks”). Siksi on ymmärrettävä ko. normien sisältö ja normien yhteydet konkreettiseen yritystoimintaan, myös yritystoimintaa sääntelevään kansalliseen lainsäädäntöön. Tässä oikeustieteen osaaminen on valttia. Sen vuoksi yrityksen omat tai käyttämät juristit on tärkeä osallistaa yritysvastuutyöhön. Jos heillä ei ole ihmisoikeusnormien osaamista, tukea ko. osaamisen vahvistamiseen kannattaa hankkia ihmisoikeusjuridiikkaa osaavilta tahoilta.
  • Yritysvastuun osa-alueiden yhteydet ja linkit kestävään kehitykseen: Yritysvastuutyössä on nähtävä yritysvastuun eri osa-alueiden (taloudellinen, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu) väliset yhteydet ja yritysvastuun liittyminen kestävän kehityksen teemoihin. Keskeinen yritysvastuuta laajasti määrittävä globaali työkalusetti rakentuu kolmesta toisiinsa liittyvästä YK:n instrumentista: Global Compact -aloitteesta, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista ohjaavista periaatteista ja kestävän kehityksen tavoitteista (SDGs, Agenda 2030). YK:n ohjaavat periaatteet ovat väline sekä Global Compactin että Agenda 2030:n ihmisoikeusulottuvuuksien konkretisoimiseksi. Global Compactin 10 periaatteesta kuusi ensimmäistä koskee ihmisoikeuksia. Agenda 2030:n tavoitteista yli 90 %:n on arvioitu liittyvän ihmisoikeuksiin.
  • Yritysvastuun toteuttaminen on prosessi: Monet kokevat ihmisoikeuksiin liittyvän yritysvastuun haastavaksi mm. ihmisoikeuksien yleisen metakielen ja mittaamiseen liittyvien haasteiden vuoksi. Avain ihmisoikeuksiin liittyvään yritysvastuutyöhön on oppia katsomaan yrityksen toimintaa ”ihmisoikeussilmälasien” läpi, eli näkemään yrityksen eri toimintojen ja tuotteiden yhteydet ihmisoikeusteemoihin. ”Ihmisoikeussilmälasien” avulla on mahdollista nähdä miten monet yrityksen arkiset asiat liittyvät ihmisoikeuskysymyksiin, missä ovat ihmisoikeusriskit ja miten monet jo olemassa olevat käytännöt tukevat ihmisoikeuksien toteutumista. Tärkeää on aloittaa prosessi ja pala palalta edistää ihmisoikeusvastuuagendaa. Kyseessä on jatkuva prosessi, johon saadaan tärkeää tukea valjastamalla yrityksen sidosryhmät aktiiviseen yhteistyöhön.
 
Vastuullisuus on hyvää bisnestä!

Yritysvastuu kannattaa, koska kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa, ja ihmisiä hyvin kohteleva yritys saa parhaat työntekijät. Yritysten asiakaspinnan (myös B-to-B-pinnassa) ja sijoittajien kiinnostus yritysten vastuullisuuteen kasvaa. Vastuullinen yritys saa yhteiskunnan hyväksynnän (”social licence to operate”).

Yritysvastuu on riskien- ja maineenhallintaa, yritysvastuulla on tulosvaikutuksia, ja yritysvastuu avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. FIBSin tuoreen selvityksen mukaan suomalaiset yritykset eivät ole havahtuneet Agenda 2030:n tarjoamiin bisnesmahdollisuuksiin. Yritysten olisi korkea aika terästäytyä – ko. tavoitteet ovat loistava kansainvälinen kiritysapu kestävää kehitystä tukevalle bisnekselle. Yritysvastuulla varmistetaan ei enempää eikä vähempää kuin yritystoiminnan jatkuvuus ja menestys.

(Blogikirjoituksen keskeiset elementit (FIBSin ihmisoikeusvalmennukseen liittyvät huomiot ja check list) julkaistaan myös yritysvastuuverkosto FIBS ry:n blogissa (3.11.2017).)
]]>
<![CDATA[Bisnestä yritysvastuusta ja kestävästä kehityksestä]]>Fri, 29 Sep 2017 21:00:00 GMThttp://opiniojuris.fi/blogi/bisnesta-yritysvastuusta-ja-kestavasta-kehityksesta​Yritysvastuu rakentuu talous-, ympäristö- ja sosiaalisista kysymyksistä, ja vastuullinen yritys kiinnittää niihin huomiota jo olemassa olevien liiketoimintasuhteidensa ylläpitämiseksi ja uusien bisnesmahdollisuuksien luomiseksi. Kaksi vuotta sitten syyskuussa 2015 YK:n huippukokouksessa YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals (SDGs), Agenda 2030) seuraaville 15 vuodelle. Agenda 2030 sisältää 17 yleistä periaatetta, joihin on kirjattu laajoja globaaleja tavoitteita, joilla pyritään vastaamaan kaikkia kansoja koskettaviin ongelmiin ilmastonmuutoksesta ja ympäristön yleisestä heikkenemisestä moniin ihmisten elämää heikentäviin sosiaalisiin kysymyksiin (eriarvoistuminen, köyhyys, syrjintä jne.).
Hyväksyessään Agenda 2030:n valtiot ottivat elinkeinoelämän ja yritykset aivan uudenlaisella tavalla mukaan ratkaisemaan ihmiskuntaa ja maapalloa laajasti koskettavia ongelmia. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan ja tuotteillaan tukevat yritykset kutsuttiin mukaan historialliseen yhteisponnistukseen ihmisten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi sekä ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden pelastamiseksi.

Haltuun riskit ja bisnesmahdollisuudet

Vastuullisen ja kestävän yritystoiminnan lähtökohta on varmistaa, että yritys ei aiheuta itse eikä myötävaikuta negatiivisten vaikutusten syntymiseen yhteiskunnalle, ympäristölle ja ihmisille (”do no harm”). Vastuullinen yritys maksaa säntillisesti veronsa, ei osallistu korruptioon, ei turmele ympäristöä eikä heikennä ihmisoikeuksia. Vastuullinen yritys pyrkii varmistamaan vastuullisuuden toteutumisen laajasti myös omissa arvoketjuissaan. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat vahvistaneet yrityksiin kohdistuvia odotuksia tuottaa yritystoiminnan kautta myös positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia (”do good”). Agenda 2030 on toiminut tärkeänä katalysaattorina vauhdittamaan yritystoiminnan virittämistä vastuullisuuteen ja yrityksiä kehittämään kestävää kehitystä tukevia tuotteita.

Yritysvastuun ja kestävän kehityksen kysymysten vahvistuessa vastuullisesti toimiville ja kestävän kehityksen tavoitteita toiminnallaan tukeville yrityksille on avautunut merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Yksi selitys sille miksi suomalaiset yritykset ovat jälkijunassa näiden mahdollisuuksien konkretisoinnissa on se, että Suomessa ei oikein osata vielä nähdä ja sanoittaa yritysten jo olemassa olevan toiminnan linkkejä yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen. Yrityksissä on paljon osaamista ja yrityksillä tuotteita, jotka tuottavat hyvinvointia ihmisille ja laajemmin yhteiskunnalle. Monet tavara- tai palvelutuotteet edistävät konkreettisesti elämiseen liittyvien edellytysten toteutumista, esim. turvallista ruoansaantia, asumista, liikkumista, koulutusta, terveyttä ja muuta hyvinvointia. Yritykset ovat kehittäneet tuotteita, joilla mm. estetään ympäristön pilaantumista ja minimoidaan jätteitä. Cleantech ja kiertotalous ovat päivä sana.

Käytännössä lähes kaikilta toimialoilta on löydettävissä myönteisiä vaikutuksia ihmisille ja yhteiskunnalle tuottavaa yritystoimintaa. Pelkästään sillä, että yritys työllistää ihmisiä itse tai alihankkijoidensa kautta yritys tukee työntekijöiden ja heidän perheidensä toimeentulon turvaamista. Kun työllistäminen tehdään vastuullisesti ja huolehditaan mm. elämiseen riittävän palkan maksamisesta tuetaan samalla ihmisoikeuksien toteutumista ja köyhyyden vähentämistä.

Yrityksissä tarvitaan yrityksen toiminnan arviointia ”vastuullisuussilmälasien” tai ”kestävän kehityksen silmälasien” läpi, jotta voidaan konkretisoida mitä jo tehdään vastuullisesti ja kestävästi ja missä on vastuullisen ja kestävän toiminnan ’aukot’, jotka on syytä tilkitä. Lisäksi yritysten tuotekehitysyksiköt tulisi isosti kannustaa kehittämään kestävää kehitystä tukevia vastuullisia tuotteita.

Välineitä 

YK:ssa vuonna 2011 hyväksytyt yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet tarjoavat globaalisti noudatettavan standardin ja hyödyllisen välineen yritystoimintaan liittyvien ihmisoikeusriskien hallintaan. Periaatteet ovat myös oiva väline oppia hahmottamaan miten yritys voi vaikuttaa positiivisesti ihmisoikeuksiin. Mielestäni ohjaavat periaatteet taustamateriaaleineen – ja aidolla sisällöllisellä ihmisoikeusosaamisella tuettuina – ovat paras olemassa oleva väline konkretisoimaan yritystoiminnan ja ihmisoikeuksien linkkejä.

YK:n Agenda 2030 yleisine periaatteineen kaipaa täsmentämistä konkreettiseen yritystoimintaan. Yrityksessä kannattaa tehdä talonsisäinen ’harjoitus’, jossa kristaloidaan yritykselle merkityksellisimmät tavoitteet ja käännetään periaatteiden ylätason kieli yrityskielelle. Suomessa valtiovalta on jalkauttanut kestävän kehityksen tavoitteita mm. laatimalla kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen erilaisten toimijoiden hyväksyttäväksi. Ko. sitoumusta voi käyttää apuna omien toimien konkretisoinnissa. Kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien ihmisoikeuksien täsmentämiseen hyvä väline on em. YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, joihin myös nimenomaisesti viitataan Agenda 2030:n tekstissä.

Yrityksille on tarjolla kasvava määrä erilaista ulkopuolista konsulttiapua ja erilaisia apuvälineitä (tools) jalkauttamaan em. kansainvälisiä ohjeistoja ja tavoitteita. Tarjonnan tulvassa kannattaa pitää pää kylmänä. Apuja kannattaa hankkia tahoilta, joilla on aitoa osaamista kansainvälisen ylätason kielen täsmentämisessä konkreettiseen yritystoimintaan ja yritysten arkeen. Ylätason kielen täsmentyminen yrityksen arkipäiväiseen tekemiseen on edellytys sille, etteivät ylätasolla julistetut arvot jää tyhjiksi.

Suomalaisten yritysten tulisi kiireellisesti ottaa kunnon koppi kansainvälisen tason kehityksestä, jossa korostuvat yritysvastuun ja kestävän kehityksen teemat. Nämä teemat ovat tulleet jäädäkseen, eikä ’junasta’ kannata jäädä. Vain vastuullisella ja kestävällä toiminnalla varmistetaan pitkäjänteinen ja menestyvä yritystoiminta sekä suomalaisten yritysten pärjääminen globaalissa kilpailussa.
]]>