Asiantuntevaa apua vastuullisuusasioihin

Miksi Opinio Juris?

Asiantuntijoillamme on yhteensä kymmenien vuosien kokemus vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä.
Yhteistyöverkostomme avulla pystymme tarjoamaan tukea koko laaja-alaisen vastullisuuskokonaisuuden käytäntöönviemisessä.
Meillä on sekä tutkimukseen perustuvaa syväosaamista vastuullisuuskysymyksissä että ymmärrystä yritysten ja organisaatioiden arjen realiteeteista.
Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme vastuullisuuskonsultointia ketterästi, räätälöidysti ja kustannustehokkaasti.
Meillä on rautaista vastuullisuuteen liittyvää sääntelyosaamista: vastuullisuustyön onnistuminen edellyttää ymmärrystä sekä kansallisen lainsäädännön sekä kansainvälisten normien ja linjausten vaatimuksista.
Meillä on laaja-alainen kokemus yhteistyöstä erilaisten toimijoiden kanssa. Yritysten lisäksi osaamiseemme ovat luottaneet mm. Suomen eduskunta, tasavallan presidentti sekä kansainväliset järjestöt.

Asiantuntijamme

Merja Pentikäinen
Merja Pentikäinen
+358 40 566 6695

merja.pentikainen(at)opiniojuris.fi

OTT, DES Merja Pentikäinen on juristi ja Opinio Jurisin perustaja ja yrittäjä. Hän kuuluu vastuullisuus- ja kestävyyskysymysten eturivin asiantuntijoihin Suomessa. Hänen asiantuntijuuteensa ovat nojautuneet myös kansainväliset toimijat. Merja on työskennellyt ihmisoikeuskysymysten parissa 1990-luvulta asti ja on sosiaalisen vastuun perustan muodostavan yrityksen ihmisoikeusvastuun edelläkävijäasiantuntija. Merjan vahva sisältöosaaminen pohjautuu yli 20 vuoden työskentelyyn kansainvälisen oikeuden tutkijana, opettajana ja (ma.) professorina. Merja on laatinut ulkoministeriön tarpeisiin ensimmäisen Suomessa tehdyn “Yritystoiminta ja ihmisoikeudet”-selvityksen (2009), jossa avataan ihmisoikeuksien merkitystä yritystoiminnassa. Hän on kanssakirjoittajana “Menesty yritysvastuulla — käsikirja kokonaisuuteen”-kirjassa (2019).

Merja on sparrannut useita yrityksiä yritysvastuun kokonaisuudesta ja erityisesti ihmisoikeusvastuun ymmärtämisessä. Merjan asiantuntemusta ovat käyttäneet myös valtionhallinnon toimijat (ministeriöt, valtioneuvoston kanslia, eduskunta, tasavallan presidentti, ihmisoikeuskeskus), kansainväliset järjestöt ja toimijat (mm. YK, OECD, Euroopan neuvosto, EU) ja muut järjestöt (mm. Global Compact Network Finland, Keskuskauppakamari ja FIBS). Merja on ollut asiantuntijana kansainvälisissä tutkimus- ja selvitysprojekteissa, esimerkiksi EU-parlamentille tehdyssä “cyber violence”-selvitystyössä, johon kuului myös yritysvastuunäkökulmia.

Merjalla on erityisosaamista esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

 • Ihmisoikeudet osana sosiaalista vastuuta
 • Ihmisoikeudet kestävän kehityksen elementteinä
 • Vastuullisuuden sääntely
 • Sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun keskinäisyhteydet.
Juho Saloranta
Juho Saloranta

OTM Juho Saloranta on yritysvastuun oikeudellisiin kysymyksiin erikoistunut juristi. Tällä hetkellä Juho viimeistelee oikeustieteellistä väitöskirjaansa, jonka aiheena on ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen toteuttaminen osana yritysvastuulainsäädäntöä. Juho on julkaissut vertaisarvioituja artikkeleita korkeatasoisissa journaaleissa sekä muita merkittäviä yritysvastuukirjoituksia (Yritysvastuu ja oikeus (2022), Edilex). Laajempi vastuullisen liiketoiminnan oikeudellisten kysymysten pohdinta on Juholle tärkeää. Tästä osoituksena hän on ollut perustamassa Yritysvastuuoikeuden yhdistystä, jonka puheenjohtajana Juho myös toimii.

Juho on aikaisemmin toiminut europarlamentaarikon avustajana, työskennellyt Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnassa sekä eduskunnassa lainsäädäntösihteerinä. Näissä tehtävissä Juho on näköalapaikalta seurannut yritysvastuusääntelyn oikeudellista kehitystä. Vastuullisen liiketoiminnan oikeudellisten kysymysten ohella Juholla on taustaa ihmisoikeuskysymyksistä laajemmin (pakotteet, maakohtainen ihmisoikeustuntemus, pakolaisoikeus).

Juhoa motivoi työssä kehittää jokaisen yrityksen vastuullisuutta siten, että se on yrityksen toiminnan kannalta järkevää ja kannattavaa. Juho hyödyntää yritysvastuuta koskevaa laajaa oikeudellista osaamistaan erityisesti sopimus‑, yhtiö- ja velvoiteoikeuden aloilla. Juholla on ymmärrystä, miten yritys voi toimia lainkirjaimen noudattamisen lisäksi myös proaktiivisemmalla tavalla niin, että vastuullista liiketoimintaa lähestytään riskianalyysejä kokonaisvaltaisemmin.

Juholla on erityisosaamista seuraavissa kysymyksissä:

 • Ihmisoikeudet ja korjaavat toimenpiteet osana sosiaalista vastuuta
 • Yritysten vastuullisuussopimukset osana arvoketjujen hallintaa
 • Muun yritysvastuusääntelyn osana yritysten huolellisuusvelvoitesääntelyä
Eeva-Sofia Anttonen
Eeva-Sofia Anttonen

OTM Eeva-Sofia Anttonen on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin erikoistunut juristi ja oikeusmuotoilija (Legal Design). Hän on kerryttänyt laaja-alaista osaamistaan erilaisissa oikeudellisissa tehtävissä työsuojelutarkastajana, ammattiliiton juristina, juristina lakiasiantoimistossa ja asianajotoimistossa, julkisena oikeusavustajana, erityisasiantuntija Digi- ja väestötietovirastossa sekä toiminnanjohtajana Women in Film and Television Finland Ry:ssä.

Eeva-Sofialle tärkeintä on käyttäjälähtöisyys, eli miten käytännön teoilla autetaan asiakasta edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta organisaatioissaan. Hänellä on osaamista niin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännöstä kuin myös siitä, miten työlainsäädäntö ja muu lainsäädäntö mahdollistaa näiden asioiden konkreettisen edistämisen. Tämän lisäksi hän käyttää työssään palvelumuotoilun keinoja ja hyödyntää erilaisia digitaalisia työkaluja, jotta tasapuolisuuden edistäminen olisi mahdollisimman kustannustehokasta. Hänen mielestään tärkeintä on ottaa määrätietoisesti askel kerrallaan kohti tosiasiallista tasa-arvoa ja hän tukee mielellään organisaatioita tässä työssä.

Eeva-Sofialla erityisosaamista seuraavissa kysymyksissä:

 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset työelämässä
 • Työsuojelu
 • Palvelumuotoilu sekä oikeusmuotoilu (legal design).

Asiantuntijaverkostomme

Laaja-alaisen yritysvastuuosaamisemme varmistamme tekemällä yhteistyötä alan toisten huippuasiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijaverkostoomme kuuluvat muun muassa seuraavat asiantuntijat:

Jaana Paanetoja
Jaana Paanetoja

OTT, varatuomari, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja on Suomen johtavia työoikeuden riippumattomia asiantuntijoita. Hänellä on laaja ja pitkä kokemus työoikeuden eri osa-alueista useassa eri roolissa. Jaana on tehnyt tutkimusta, opettanut, kouluttanut sekä kirjoittanut useita kirjoja työ- ja sosiaalioikeuden alalta. Jaana on kouluttanut myös yritysten ylintä johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöä. Lisäksi hänellä on kokemusta lainvalmistelusta sekä muun ohessa työneuvoston ja työtuomioistuimen toiminnasta.

Jaanalla on johtamisen erikoisammattitutkinto ja opettajan pätevyys. Hän on ollut selvityshenkilönä useamman kerran ja tehnyt muun muassa selvityksen häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta kulttuurialalla opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuonna 2018.

Jaanalla on erityisosaamista seuraavissa kysymyksissä:

 • Tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu työelämässä
 • Työsuhteen ja muun työnteon rajanvedot
 • Osatyökykyisten asema työelämässä
 • Esihenkilöiden työjuridiikka, työaikakysymykset sekä työehtosopimusoikeuden erityiskysymykset
 • Työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpito juridiikan näkökulmasta sekä turvallinen ja terveellinen työn tekeminen
 • Whisteblowing työelämässä.
Mika Kuisma
Mika Kuisma

KTT Mika Kuisma on pitkäaikaisimpia liiketoiminnan ympäristö- ja yhteiskuntavastuun asiantuntijoita Suomessa. Hän on toiminut yritysten johtamisen ja liiketoiminnan tutkijana sekä sen ohessa yritysvastuun opettajana yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa noin 30 vuoden ajan. Mika on osallistunut lukuisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, jotka ovat liittyneet esimerkiksi teknologioiden ja liiketoimintojen laajempien vaikutusten arviointiin yritysvastuun näkökulmasta.

Mika on seurannut yritysvastuun mittaamista ja raportointia muun muassa juryn jäsenenä Suomen yritysvastuuraportointikilpailuissa 1990-luvulta aina vuoteen 2018 asti. Lisäksi hän on ollut asiantuntijana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGs) käytössä ja raportoinnissa esimerkiksi Aalto-yliopistossa. Hänellä on kokemusta yhteistyöstä monien eri toimialojen yritysten kanssa, ja hänen yhteistyöverkostoonsa on kuulunut satoja yrityksiä toimintaansa aloittelevista yritysiduista toimialojensa johtaviin globaaleihin yrityksiin.

Mikalla on erityisosaamista seuraavissa kysymyksissä:

 • Strateginen yritysvastuu ja uudet liiketoimintamallit (mm. kiertotalous)
 • Toimialojen, yritysjärjestelmien ja liiketoiminnan uudistuminen
 • Innovaatioiden ja aloittavien yritysten (startupien) kehityksen tukijärjestelmät
 • Yritysten yhteistyö
 • Yritysvastuun mittaaminen ja vaikutukset.
Hanna Silvola
Hanna Silvola

KTT Hanna Silvola on laskentatoimen apulaisprofessori Hankenin kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat ESG-mittaaminen, yritysvastuuraportointi ja vastuullinen sijoittaminen. Hänellä on kansainvälistä kokemusta muun muassa London School of Economicsista ja Stanfordin yliopistosta (USA). Hanna on julkaissut lukuisia korkealaatuisia tiedeartikkeleita kansainvälisissä tiedelehdissä kuten Accounting, Organizations & Society; Accounting, Auditing & Accountability Journal; Journal of Small Business Management. Tällä hetkellä hän johtaa Liikesivistysrahaston rahoittamaa “Yritysvastuun ja taloudellisen arvonluonnin yhteys: Vastuullisen liiketoiminnan mittaaminen ja analysointi ESG-informaation avulla”-tutkimushanketta.

Hannalla on useita asiantuntijatehtäviä kestävään rahoitukseen liittyvissä tehtävissä. Hän on toiminut asiantuntijana eduskunnalle ja on Suomen yritysvastuuraportointikilpailun tuomariston jäsen. Hanna on toinen “Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin”-teoksen kirjoittajista. Uudistettu painos ilmestyi v. 2021 Yhdysvalloissa nimellä “Sustainable Investing: Beating the Market with ESG”. Lisäksi Hanna esiintyy usein asiantuntijana mediassa sekä toimii yritysjohdon kouluttajana.

Hannalla on erityisosaamista seuraavissa kysymyksissä:

 • ESG-mittaaminen
 • Yritysvastuuraportointi
 • Vastuullinen sijoittaminen
 • Kestävä rahoitus.
Jukka Saksi
Jukka Saksi

Viestintä- ja arvovalmentaja MBA, KTT Jukka Saksi on toiminut 15 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä ennen siirtymistään viestintäyrittäjäksi. Jukka on alunperin artesaani, mutta on sittemmin aikuisopiskellut MBA-tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi johtajuudesta. Jukka teki väitöskirjan finanssialan johtajuuden murroksesta (2013). Lisäksi Jukka on kirjoittanut Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! ‑kirjan (2016).

Nykyään Jukka auttaa kiteyttämään arvoja ja viestimään luottamusta herättävästi sekä konsultoi työyhteisöjä osallistamisen prosesseissa. Johtaja on Media! ‑valmennuksissaan Jukka huomioi viestinnän lisäksi johtajuuden elementit (näkemyksellisyys, vastuunkanto, rohkeus katsoa eteenpäin ja näyttää suuntaa), arvot ja osallistaminen.

Jukalla on erityisosaamista seuraavissa kysymyksissä:

 • Arvot ja arvoviestintä
 • Vastuullinen johtaminen
 • Viestintä
 • Ketterä osallistaminen.