Julkaisuja

Tutustu Opinio Juriksen asiantuntijoiden julkaisuihin — kirjoihin, PDF-julkaisuihin sekä tutkimusjulkaisuihin ja selvityksiin.

Menesty yritysvastuulla ‑kirja

 

”Menesty yritysvastuulla – Käsikirja kokonaisuuteen” (Edita 2019) ‑teos tarjoaa avaimet onnistuneeseen yritysvastuun haltuunottoon.

Kirja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi yritysvastuu kannattaa?
  • Mitä yritysvastuu sisältää?
  • Miten yritysvastuun integrointi liiketoimintaan toteutetaan käytännössä?

Kirja on ensimmäinen suomenkielinen yritysvastuuta käsittelevä teos, jossa piirretään yritysvastuun iso kuva ja avataan kattavasti sen eri osa-alueet ja niiden väliset yhteydet. Se tarjoaa yrityksille konkreettisia välineitä rakentaa ja vahvistaa liiketoimintaa tukevaa vastuullisuustyötä ja sisältää myös runsaasti yritysesimerkkejä. 

Kirja on tarkoitettu erityisesti liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille, muun muassa yritysvastuutyötä yrityksissä tekeville yritysvastuuasiantuntijoille ja yritysjohdolle. Teos toimii käsikirjana yritysjohtajille, hallitusammattilaisille, yrittäjille ja työntekijöille, jotka haluavat ymmärtää oman roolinsa yritysvastuun toteuttamisessa. Se soveltuu erinomaisesti myös oppilaitosten kurssikirjaksi.

Jokainen teemasta kiinnostunut saa siitä eväitä ymmärtää yritysvastuun kehitystä, nykytilaa ja tulevaisuutta käytännön vinkkejä unohtamatta.

Tilaa kirja tästä! 

Kirjan ovat kirjoittaneet yhteistyössä kolme yritysvastuun asiantuntijaa. Opinio Jurisin Merja Pentikäinen vastasi kirjan sosiaalisen vastuun osiosta ja oli päävastuussa osioista, joissa taustoitetaan yritysvastuuta ja valotetaan yritysvastuun kansainvälisiä linjauksia.

Yritys menestyy arvostamalla ihmisiä

 

Lue lisää ihmisoikeuksista ja ihmisoikeusvastuusta Merja Pentikäisen julkaisussa ”Yritys menestyy arvostamalla ihmisiä. Ihmisoikeudet yritysvastuun ytimessä” (2018).

Tutkimusjulkaisuja ja selvityksiä

 

Seuraavaan on koottu esimerkkejä Opinio Jurisin asiantuntijoiden vastuullisuuteen liittyvistä julkaisuista ja selvityksistä.

Merja Pentikäisen julkaisuja:

Merja on tuottanut kansainväliseen oikeuteen ja erityisesti ihmisoikeuksiin ja vastuullisuuteen liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja vuodesta 1992 alkaen. Seuraavassa esimerkkejä:

SILVOLA, H., KUISMA, M., LIAPPIS, H., PENTIKÄINEN, M.: Globaali vastuu: Käsite ja indikaattorit Suomen kestävän kehityksen edistämiseksi. Valtioneuvoston kanslian tilaama selvitysraportti Suomen verrokkimaissa käytössä olevista ja kansainvälisissä järjestöissä kehitetyistä globaalin vastuun indikaattoreista. 22.4.2021.

PENTIKÄINEN, M. & LIAPPIS, H.: Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus – turvallinen, syrjimätön ja vastuullinen organisaatio. Taustoitus & hakuopas, Keskuskauppakamari 2020.

LIAPPIS, H., PENTIKÄINEN, M. & VANHALA, A.: Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen, Edita 2019.

PENTIKÄINEN, M.: ”Yritysvastuu on vastuuta ihmisistä”, Defensor Legis (Suomen Asianajajaliiton oikeudellinen aikakauskirja), 4/2019, s. 568–578.

PENTIKÄINEN, M.: ”Vakava ihmisoikeusongelma valokeilaan”, #MeToo-vallankumous – miten hiljaisuus rikottiin?, H. Lindén ja työryhmä, Like 2018, s. 129–147.

HUOTARI, K., TÖRMÄ, S. & PENTIKÄINEN, M.: Asukasdemokratia ja yhteishallintolaki muuttuneessa toimintaympäristössä, Ympäristöministeriön raportteja 8/2017. (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79349)

NOUSIAINEN, K. & PENTIKÄINEN, M.: “Naisiin kohdistuva väkivalta ihmisoikeuskysymyksenä; Suomi alisuorittajana”, Sukupuolistunut väkivalta, J. Niemi, H. Kainulainen & P. Honkatukia (toim.), Vastapaino 2017, s. 51–67.

TÖRMÄ, S. & PENTIKÄINEN, M.: Tavoitteena naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja perheväkivallasta vapaa Suomi. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmasta Istanbulin sopimuksen toimeenpanoon, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:15. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75030)

PENTIKÄINEN, M.: “Vähemmistöjen ihmisoikeudet”, Ihmisoikeuksien käsikirja, T. Koivurova & E. Pirjatanniemi (toim.), Tietosanoma 2013, s. 222–245.

PENTIKÄINEN, M.: “Changing International ‘Subjectivity’ and Rights and Obligations under International Law – Status of Corporations”, Utrecht Law Review, Vol. 8, Issue 1, January 2012, s. 145–154.

PENTIKÄINEN, M.: “Kansainväliset ihmisoikeudet”, Tasa-arvo toisin nähtynä. Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, J. Kantola, K. Nousiainen & M. Saari (toim.), Gaudeamus Helsinki University Press 2012, s. 99–123.

PENTIKÄINEN, M.: “Ihmisoikeudet – kehityksestä, merkityksestä ja haasteista; ihmisoikeuskulttuurin ohuudesta Suomessa”, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta, T. Hyttinen & K. Weckström (toim.), Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Juhlajulkaisut N:o 22, Turun yliopisto, 2011, s. 497–516.

LÄNSINEVA, P. & PENTIKÄINEN, M.: Ihmisoikeudet, perusoikeudet ja vastuullinen yritystoiminta, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykoekirja 3/2011, Turun yliopisto 2011.

PENTIKÄINEN, M.: ”Kenelle vastuu ihmisoikeuksista kuuluu?”-kainalojuttu julkaisussa Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa, M. Joutsenvirta, M. Halme, M. Jalas & J. Mäkinen (toim.), Gaudeamus 2011, s. 148–149.

PENTIKÄINEN, M.: Yritystoiminta ja ihmisoikeudet, Publications of the Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights, University of Helsinki, Erik Castrén Research Reports 26/2009.

PENTIKÄINEN, M.: Creating an Integrated Society and Recognising Differences: The Role and Limits of Human Rights, with Special Reference to Europe, Acta Universitatis Lapponiensis 140, Lapland University Press, Lapin yliopistokustannus 2008. (Väitöskirja)

PENTIKÄINEN, M.: “Equality and Non-Discrimination – the Cornerstone of International Human Rights Law”, Mainstreaming Equality and Non-discrimination in Theory and Practice. Experiences from the Join in Project, P. Artemjeff & K. Henriksson (eds.), Cosmoprint 2006, s. 68–84.

PENTIKÄINEN, M.: “Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja ‘oikeus’ olla erilainen”, Oikeus 3/2006, s. 425–431.

PENTIKÄINEN, M.; “Ihmiskauppaa, naiskauppaa ja lapsikauppaa – nykyajan orjakauppaa Euroopassa”, Lapsi ja perhe Euroopan unionissa, T. Kallio & U. Ojala (toim.), Lastensuojelun keskusliitto, Gummerus Kirjapaino 2006, s. 65–85.

PENTIKÄINEN, M.: “International Human Rights and the Protection and Promotion of Minority and Indigenous Cultures”, Arctic Governance, T. Koivurova & T. Joona (eds.), Juridica Lapponica No. 29, 2004, s. 150–180.

PENTIKÄINEN, M.: “Tasa-arvoperiaate ihmisoikeusperiaatteena. Kansainväliset ihmisoikeudet ja naiset – näkymättömästä näkyvämmäksi”, Tasa-arvopolitiikan haasteet, A. Holli, T. Saarikoski & E. Sana (toim.), Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, STM, WSOY 2002, s. 70–98.

PENTIKÄINEN, M.: Johdantoartikkelit osioihin ”Naiset” ja ”Asiakirjoja Euroopan ulkopuolelta”, Ihmisoikeudet 2000-luvulla – sopimuksia ja asiakirjoja, Ihmisoikeusliitto ja Edita 2002, s. 816–825, 913–921.

NOUSIAINEN, K. & PENTIKÄINEN, M.: “Suomen ihmisoikeusvelvoitteet ja syrjinnän poistaminen”, Naisten ihmisoikeuksien käsikirja, M. Herrlin (toim.), Lakimiesliiton kustannus 1998, s. 57–88.

PENTIKÄINEN, M.: “Uskonto, etnisyys ja poliittiset konfliktit”, Uskonto ja ihmisoikeudet, J. Pirjola & E. Pulkkinen, SR-kustannus 1998, s. 89–107.

Ihmisoikeudet – sata kansainvälistä asiakirjaa ‑käsikirja, Ihmisoikeusliitto 1994. Merja Pentikäinen oli toimitusryhmän jäsen ja toisen, vuonna 1995 ilmestyneen painoksen toimittaja.

PENTIKÄINEN, M. & SCHEININ, M.: “A Comparative Study of the Monitoring Mechanisms and the Important Institutional Frameworks for Human Rights Protection within the Council of Europe, the CSCE and the European Community”, Monitoring Human Rights in Europe; Comparing International Procedures and Mechanisms, A. Bloed, L. Leicht, M. Nowak & A. Rosas (eds), Kluwer Academic Publishers 1993, s.  93–119.

PENTIKÄINEN, M.: Human Rights Commitments within the CSCE Process: Nature, Contents and Application in Finland, ulkoministeriön yhteydessä toimivan kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan julkaisu n:o 3. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1992, toinen uudistettu painos vuonna 1994.