Miksi vastuullisuusjuristi? 

Miksi yrityksen kannattaa toteuttaa yritysvastuutaan yhteistyössä vastuullisuusjuristin kanssa? Koska yrityksiä sekä oikeudellisesti että ei-oikeudellisesti sitova sääntely määrittää yritysvastuun sisällön ja vaatimukset ja koska sääntelyosaaminen on juristien osaamisen ytimessä. Opinio Juris - vastuullisuusjuristit tarjoaa apua yritysvastuun kompleksisen normikentän selkeyttämisessä ja ymmärtämisessä.

Seuraavassa kokoavia huomioita yritysvastuun ajureista ja lisäarvosta.

aha

Yritysvastuun ajurit ja lisäarvo

 • Sääntely ja vaatimustenmukaisuus: Merkittävin yritysvastuuvaatimusten vahvistumisen ajuri on tällä hetkellä yritysvastuusääntelyn lisääntyminen. Erityisesti EU:sta on tullut ja tulossa merkittävästi yrityksiä oikeudellisesti sitovaa sääntelyä. Tämän vuoksi puhutaankin EU:n “sääntelytsunamista”. Vaikka EU-valtioiden kansallisia lakeja muuttava EU:n lainsäädäntö koskee erityisesti isoja yrityksiä, sitova sääntely vaikuttaa käytännössä ja laajasti kaikkiin yrityksiin. Näin koska isommat yritykset joutuvat edellyttämään vastuullisuutta omissa arvoketjuissaan olevilta pieniltäkin yrityksiltä. 

  Vastuullinen yritys ymmärtää ja toteuttaa minimissään sitä sitovat ja yritysvastuulle merkitykselliset kansallisen ja EU:n lainsäädännön vaatimukset. On tärkeää ymmärtää, että monissa Suomenkin kansallisissa laeissa, esimerkiksi työlainsäädännössä ja syrjinnänvastaisissa normeissa, on yritysvastuulle merkityksellisiä elementtejä. 

  Aidosti vastuullinen yritys toteuttaa myös ei-oikeudellisesti sitovia kansainvälisiä vastuullisuuslinjauksia, joita on määritelty erityisesti YK:n Global Compactissa, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa ja kestävän kehityksen tavoitteissa sekä OECD:n linjauksissa.

 • Odotukset sidosryhmiltä: Yrityksen eri sidosryhmien vastuullisuusodotukset kasvavat koko ajan. Sekä kuluttaja- että yritysasiakkaat, omistajat, sijoittajat ja luotonantajat odottavat enenevässä määrin vastuullisuutta. Jos yritys ei pysty osoittamaan toimivansa vastuullisesti, sitä pidetään riskialttiimpana kumppanina ja asiakkaana. 
   
 • Riskienhallinta: Yritysvastuun toteuttaminen on yritykselle riskienhallintaa. Vastuullinen yritys minimoi omia riskejään ja siten riskien toteutumiseen liittyviä kustannuksia. Vahvistuva yritysvastuusääntely edellyttää, että yritys ymmärtää yritysvastuuriskinsä ja yritykseltä vaaditut toimenpiteet. Yritys ei voi ulkoistaa vastuullisuuttaan.
   
 • Liiketoimintamahdollisuudet: Yritysvastuu avaa liiketoimintamahdollisuuksia. Kestävyyskriisissä kamppailevassa maailmassa ne yritykset, jotka estävät ja minimoivat yritystoimintansa negatiivisia vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan (do no harm) vahvistavat liiketoimintamahdollisuuksiaan. Ne yritykset, joiden tuotteilla voidaan lisäksi tuottaa ratkaisuja kestävyyskriiseihin (ilmastokriisi, ruokakriisi jne.) (do good) ovat vahvoilla markkinoilla.

Tärkeä ajuri on myös yrityksen brändi ja maine: Yritysvastuussa epäonnistuminen ja negatiiviseen valoon joutuminen tiedotusvälineissä tai sosiaalisessa mediassa voi tuottaa yritykselle merkittäviä tappioita. Vastuullisen yrityksen brändi ja maine rakentuu aidolle, liiketoimintaan integroidulle vastuullisuudelle.

Yritysvastuu tuottaa lukuisia liiketoimintahyötyjä

Vastuullinen liiketoiminta on kannattavaa ja antaa sosiaalisen toimiluvan. Yritysvastuu vahvistaa osaavien työntekijöiden vetovoima- ja pitotekijöitä, alentaa rahoituksen kustannuksia sekä kiinnittää sijoittajien ja asiakkaiden huomiota. Yritysvastuulla on positiivisia vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen, tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja tulokseen. 

Yritysvastuun liiketoimintahyödyistä on olemassa koottua ja tutkittua tietoa. Ks. esimerkiksi seuraavat julkaisut: