Tietosuojaseloste, Opinio Juris Oy

Henkilötietoja sisältävän rekisterin ylläpitäjällä on EU:n tietosuoja-asetuksen voimaan tultua (toukokuu 2018) lakisääteinen velvoite informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä. Tällä selosteella täytetään ko. informointivelvoite. Selostetta päivitetään tarvittaessa ja olosuhteiden muuttuessa.

1. Rekisterinpitäjä

Opinio Juris Oy (y-tunnus: 3180126-5)

Yhteystiedot:

Opinio Juris Oy

Hevoshaantie 10 G

01200 Vantaa

 

Yhteyshenkilö:

Merja Pentikäinen

Puh. 040 566 6695

merja.pentikainen(at)opiniojuris.fi

(ks. myös www.opiniojuris.fi)

2. Rekisteröidyt

Rekisterinpitäjä ylläpitää rekisteriä asiakkaista (yritykset, julkisen vallan toimijat, järjestöt) ja muista yhteistyötahoista (yhteistyökumppanit, muut sidosryhmät) ja niiden yhteyshenkilöistä. Rekisterinpitäjällä ei ole henkilöasiakkaita.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisteriä ylläpidetään ja tietoja käsitellään rekisterinpitäjän asiakas-, yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseksi, myös palveluista kertomiseksi.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Rekisterinpitäjän asiakas- ja sidosryhmärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Asiakkaan / sidosryhmätoimijan nimi
  • Yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero(t)
  • Asiakkuuden ja yhteistyökumppanuuden hoitamiseen (mm. viestintä ja laskutus) tarvittavat tiedot (ml. osoite- ja laskutustiedot)

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllä mainitulle yhteyshenkilölle osoitteeseen merja.pentikainen(at)opiniojuris.fi.

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa sitä koskevat tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto: Rekisterinpitäjä ei kohdista suoramarkkinointia yksityishenkilöihin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Rekisterinpitäjä käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen joko tiedot poistetaan tai ilmoitetaan perusteltu syy miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen velvoite tai oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakkuuteen (tai jäsenyyteen), voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Yhteys rekisterinpitäjään ja tietosuojavaltuutettuun: Jos rekisteröity haluaa käyttää tietosuojaoikeuksiaan, rekisteröidyn tulee olla ensin yhteydessä rekisterinpitäjään. Jos rekisterinpitäjän reaktio ei tyydytä rekisteröityä, rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyiltä, julkisista tietokannoista (mm. www-sivut) ja mediamateriaalista (mm. uutisjutut ja tiedotteet). 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön määräysten ja velvoitteiden edellyttämällä tavalla.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterin tietoja käyttämilleen alihankkijoille esimerkiksi kirjanpitoon, laskutukseen, perintään ja tietohallintoon liittyvien tehtävien hoitamista varten. Rekisterinpitäjä voi jakaa rekisterin tietoja (valikoidusti) rekisterinpitäjän toiminnan kannalta keskeisille yhteistyökumppaneilleen.

Rekisterinpitäjä jakaa rekisterin tietoja vain sellaisten toimijoiden kanssa, jotka ovat osaltaan sitoutuneet suojaamaan henkilötietoja.

8. Käsittelyn kesto

Rekisterin tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitus huomioiden. Huomioon otetaan myös mahdolliset sopimusvelvoitteet ja lainsäädännön vaatimukset.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Jos tietojen käsittelyä ulkoistetaan (osittainkin) kolmannelle osapuolelle, rekisterinpitäjä varmistaa mm. sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja kaikin puolin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterien suojaus

Printtimuodossa olevat rekisteritiedot säilytetään tiloissa, joihin vain rekisterinpitäjällä on pääsy. Rekisterinpitäjän tietokoneet ovat vain rekisterinpitäjän käytössä, ja tietokoneilla olevat rekisteritiedot on suojattu rekisterinpitäjän henkilökohtaisin salasanoin ja tarvittavin teknisin keinoin (ml. tietoja suojaavin ohjelmin). Rekisteröityjä tietoja voidaan satunnaisesti ja valikoidusti säilyttää rekisterinpitäjän yhteistyötarkoituksia varten (esim. koulutustarkoituksia varten jaetut osallistujatiedot) luotettavien palveluntarjoajien palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten tietoturvakäytäntöjen edellyttämällä tavalla.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Evästeet

Nykyään verkkosivut ja -palvelut nojautuvat evästetekniikkaan, jota käytetään myös Opinio Jurisin verkkosivuilla. Kaikki Opinio Jurisin verkkosivuilla käytettävät evästeet ovat teknisiä evästeitä, joiden avulla on mahdollista kerätä tietoja verkkosivukäynneistä ja siten mahdollistaa sivuston toimivuus ja parempi käytettävyys. Evästeistä kerrotaan enemmän verkkosivuilta löytyvällä Evästekäytäntö-sivulla.

(Tietosuojaselostetta on päivitetty 9/2023)