Sääntelystä yritysvastuun vaatimukset

Yritysvastuun raamit, teemat ja vaatimukset määrittyvät sääntelyn pohjalta. Aidon yritysvastuun toteuttaminen edellyttää tämän sääntelyn ymmärtämistä ja toteuttamista. Tarjoamme yrityksille räätälöityjä infopaketteja ja sparrauksia asiakkaan toiveet huomioiden. 

Kuva
Opiniojuris

Selkoa “sääntelytsunamiin”

Tarjoamme räätälöityjä infopaketteja ja sparrauksia asiakasyritystemme toiveet ja tarpeet huomioiden. 

Sisällöissä huomioidaan esimerkiksi seuraavia elementtejä:

 • Yrityksen toimintamaiden kansalliset lait määrittävät yritystä oikeudellisesti sitovat velvoitteet.
 • EU:n “sääntelytsunami” nostaa yrityksiä oikeudellisesti sitovan sääntelyn rimaa Euroopassa.
 • Vastuullinen yritys huomioi toiminnassaan myös kansainvälisen oikeuden piirissä hyväksytyt kestävyyden globaalit linjaukset. Täsmennetään mm. YK:n Global Compactin, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden sekä OECD:n linjausten merkitys yritysvastuulle. 
 • Täsmennetään asiakasyritykselle merkityksellinen yritysvastuusääntelyn kokonaisuus.

Erillinen sparrauspaketti: Yrityksen ihmisoikeusvastuun sääntely 

Sisällöissä huomioidaan esimerkiksi seuraavia elementtejä:

 • Ihmisoikeudet on määritelty valtioita sitovissa kansainvälisen oikeuden normeissa.
 • Ihmisoikeuselementtejä on lukuisissa kansallisissa laeissa, jotka sitovat oikeudellisesti yrityksiä. Noudattamalla ko. lakeja yritys jo osittain toteuttaa ihmisoikeusvastuutaan.
 • Ihmisoikeusvastuu on yrityksen sosiaalisen vastuun perusta.
 • Aidosti ihmisoikeusvastuullinen yritys noudattaa sekä kansallisia lakeja että huomioi sen toiminnalle merkitykselliset kansainväliset ihmisoikeudet.
 • YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet perustyökaluna.
 • Täsmennetään asiakasyritykselle merkityksellinen ihmisoikeusvastuusääntelyn kokonaisuus.
 • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ihmisoikeusvastuuta läpileikkaavina periaatteina ja Suomen kansallisessa lainsäädännössä (tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki jne.). Tätä osiota toteutetaan myös yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.