Yritysvastuu vauhdittamaan KiRa-alaa

Profile picture for user Merja Pentikäinen
Kuvituskuva Yritysvastuu vauhdittamaan kira-alaa

Yritysvastuu on aikamme tärkeimpiä liiketoiminnan ajureita. Vastuullisuutta koskeva sääntely vahvistuu ja sidosryhmien vastuullisuusodotukset kasvavat. On myös alettu nähdä yritysvastuun liiketoimintahyödyt. Kiinteistö- ja rakennusalan (KiRa) havahtuminen vastuullisuuden merkitykseen on merkittävää.

Yritysvastuulla kannattavaa liiketoimintaa

Rakennustieto ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus (Kiinko) järjestivät 19.11.2021 ”Vastuullisuudella kilpailuetua”-seminaarin, jossa pureuduttiin KiRa-alan vastuullisuuskysymyksiin. Seminaari oli samalla lähtölaukaus alan vastuullisuutta käsittelevälle seminaarisarjalle. Aloitusseminaarissa valotettiin erityisesti sosiaalisen vastuun kysymyksiä ja EU:n taksonomian vaikutuksia KiRa-alalle. Allekirjoittaneella oli ilo olla yksi seminaarin alustajista. 

Seminaarissa alleviivattiin yritysvastuuta osana yritysten riskienhallintaa ja vastuullisuuden lukuisia liiketoimintahyötyjä. KiRa-alalle yritysvastuun kaikki kolme osa-aluetta – taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu – ovat keskeisiä. Sijoittajat ja rahoittajat tarkastelevat yritysten toimintaa näillä osa-alueilla ESG-kriteerien avulla. Vastuullisuuden eri osa-alueiden kysymyksillä on myös keskinäisyhteyksiä. Esimerkiksi laadukkailla ja turvallisilla prosesseilla ja tuotteilla suojataan sekä ihmisiä että ympäristöä.

Yritysvastuu edellyttää, että yritys minimissään estää ja minimoi sen toiminnan ja tuotteiden negatiiviset vaikutukset. Vastuullinen yritys kiinnittää huomiota koko arvoketjuunsa. Yritysvastuu on kansallisten lakien noudattamista, mutta aito vastuullisuus alkaa, kun toimitaan lainsäädännön vaatimuksia paremmin yhteiskunnan hyväksi sekä ympäristön ja ihmisten suojaamiseksi. Tätä lainsäädännön ylimenevää toimintaa arvioidaan erityisesti YK:ssa hyväksyttyjen kansainvälisten linjausten, mukaan lukien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, avulla. 

Sosiaalinen vastuu KiRa-alan ytimessä 

KiRa-alan vastuullisuusseminaarin järjestäjien avauspuheenvuorossa sosiaaliseen vastuuseen viitattiin toimialan vastuullisuuden perustana. Tähän huomioon on helppo yhtyä, sillä alan toiminta ja tuotteet koskettavat käytännössä kaikkia ihmisiä. Asumisen, työn, harrastusten ja liikkumisen kautta olemme jatkuvasti kosketuksissa rakennetun ympäristön kanssa. Alan ympäristöteoilla suojataan myös ihmisiä.

Sosiaalista vastuuta on ihmisten hyvä kohtelu. Sen perustan muodostaa ihmisoikeusnormien avulla täsmentyvä ihmisoikeusvastuu. Ihmisoikeusvastuuta on esimerkiksi terveyden ja elämän suojaaminen, epäasiallisen kohtelun (kiusaaminen, häirintä ja seksuaalinen ahdistelu) estäminen, ihmisten syrjimätön kohtelu rekrytoinnissa, työyhteisössä ja asiakaspalvelussa, tietosuoja ja kielto teettää työtä kielletyissä olosuhteissa (orjatyö, pakkotyö, ihmiskauppa). 

Fyysisen työturvallisuuden varmistaminen estämällä työtapaturmia kuuluu KiRa-alan keskeisiin ihmisoikeusvastuukysymyksiin. Huomiota on kiinnitettävä myös työntekijöiden henkiseen jaksamiseen. Rakennusalan tuotteiden loppukäyttäjinä oleville ihmisille tulee varmistaa turvallinen rakennettu ympäristö, mukaan lukien turvalliset asunnot. Rakennustyömaat on suojattava niin, etteivät ne ole vaarallisia ohikulkijoille. 

Valitettavasti työvoiman hyväksikäyttö on tuttua myös Suomessa ja rakennusala kuuluu riskitoimialoihin. Alalla on esimerkiksi ulkomaisen työvoiman räikeääkin alipalkkausta ja työn teettämistä pakkotyöksi määrittyvissä olosuhteissa. Ihmisoikeusvastuu edellyttää rakennusalan toimijoilta hyväksikäytön estämistä. Omassa toiminnassa ja välittömissä alihankintasuhteissa tätä varmistetaan asianmukaisilla sopimuksilla, riittävällä seurannalla ja epäkohtiin puuttumisella.

Yritysvastuulla kansainvälisille markkinoille

Liiketoimintaympäristö on muuttumassa niin, että yritysvastuusta on tulossa markkinoille pääsyn ja siellä pärjäämisen edellytys. Rahoittajat ja sijoittajat arvostavat vastuullisia yrityksiä, ja vastuulliset työnantajat houkuttelevat parhaat työntekijät. KiRa-seminaarissa väläytettiin vastuullisen suomalaisen rakentamisen merkittäviäkin vientimahdollisuuksia. 

Liiketoimintahyötyjen realisoituminen edellyttää vastuullisuuskysymysten nostamista toimialan keskiöön. Yritysvastuu tulee integroida yritysten liiketoiminnan ytimeen. Teot eivät myöskään puhu yksin puolestaan, vaan vastuullisuudesta on viestittävä aktiivisesti ja avoimesti, rohkeastikin. Uskottavaa vastuullisuutta rakennetaan kertomalla aidoista vastuullista teoista, myös vastuullisuuteen liittyvistä haasteista ja ongelmista. 

Lisäksi on syytä muistaa, että vastuullisuus on päättymätön matka ja jatkuva prosessi, koska yritysten liiketoimintaympäristöt, usein oma toimintakin ja tuotteet muuttuvat. Tärkeintä on vahva tahtotila toimia vastuullisesti ja vastuullista yritystoimintaa tukevien konkreettisten tavoitteiden asettaminen.